2017 m. kovo 23 d., ketvirtadienis

2017 m. kovo 22 d., trečiadienis

ieškau žmogaus
iš ryto žiburį uždegęs, 
žmogaus ieškot išsisruošiu, 
ir visą dieną vien skerdieną, 
aplinkui šnarančią regiu.

2017 m. kovo 20 d., pirmadienis

Perteklius

Mokslas - šviesa

Bet šviesos perteklius apakina.

Tvarka - ramybė

Bet ramybės perteklius tai kapai.

Vynas - linksmybės

Bet linksmybių perteklius tai šlykštynė.

Dorybė - gerovė

Bet gerovės perteklius tai kankynė.

Galima tęsti iki begalybės

Todėl neduok man Viešpatie pertekliaus!
Kad visko persisotinęs Tavęs nepamirščiau,
Ir neduok man skurdo, kad iš alkio vogdamas
Tavės nepaniekinčiau.

Duok man kas diena tiek, kiek man reikia...

2017 m. kovo 18 d., šeštadienis

Ar runkeliai turi dėkoti valdžiai už gyvenimą lysvėje, oi atsiprašau laisvėje?

Pirma mintis:
Pagoniška (lot. pagus - purvinas ir kvailas kaimietis)  socrealybė

Ar čia verkti ar čia šaukti,
Kai kaimiečiai valdžioje.
Jie kas dieną, ką nors naują,
Bjaurų, sukuria staiga.

Tai vaikus atiminėja,
Tai išgerti nevalia,
Tai raidynas jiems netinka,
Tai naujienų cenzūra.

Ir iš kur entuziazmas?
Juk kolūkių jau nėra!
Buriat dieną buriat naktį,
Kaip lunatikų gauja.

Gal sakau nustokit neršti,
Eikit karvėms protą knist!
Su Gretutėm ir Mildutėm,
Dinkit runkelių augint!

Antra mintis:

Žmonių (ne runkelių) Lietuvoje savijauta - "TOTAL KOŠMAR"

Kiek mes kvailai, patyčias kęsime?
Stebėdami valdžios kiaules.
Prie lovio subines suglaudusios,
Skystai jos triedžia ant tavęs.
Tas jų kriuksėjimas ir orgijos,
Įstatyminiai smirdalai,
Ar dar kentėti nepabodo tau,
Nėjau bjaurystės nematai?
Ar tinka tau toksai gyvenimas,
Paršų čepsėjimo fone?
Ar šioj prasmirdusioj kiaulavietėj,
Nori palaidoti save?
Gal pagaliau nustosi tiešytis,
Kad ateity čia bus geriau?
Ir susivoksi jog paršamotėms,
Tik maisto reikia iš tavęs.

 Conclusion:

Pasaka apie naujųjų laikų "kolchozniką"

 Gyveno karta labai protingas žmogutis. Sovietmečiu žmogutis gavo puiku zootechniko išsilavinimą ir buvo kolchozo "Iljiciaus kelias" pirmininkas. Jis puikiai išmoko gyventi kolūkinėje santvarkoje, žinojo kaip ir su kuo reikia sutarti, kam ir kiek duoti, su kuo važinėti į medžiokles tam, kad jo valdžia kolchoze būtų nepajudinama. Bet štai pasikeitė laikai ir kolūkių sistema žlugo. Žmogutis su nuostaba pamatė, kad jokių vadų virš jo nebeliko. Jis tapo nepriklausomas nuo nieko, nebereikėjo niekam atsiskaityti.
  Protingas žmogutis greitai sugraibė visą kolchozo turtą ir tapo dideliu ūkininku. Jis niekino aplinkui jį gyvenančius kaimynus bėdžius, didžiavosi savo kombainais, traktoriais, žemėmis ir buvusio kolchozo pastatais. Kadangi naujasis ūkininkas buvo labai godus, jis reikalavo iš samdinių vis daugiau darbo ir mokėjo už jį vis mažiau. Jo kaimynai visai nuskurdo. Džiūgavo ūkininkas supirkinėdamas iš “nemokančiu gyventi kvailių” jų paskutinius turto likučius. Ūkininkas niekino savo kaimynus ir vis labiau žavėjosi įvairiais, laikinai pas jį atvažiuojančiais, užsieniečiais. Tie jam pasiūlė tapti labai slapto tarptautinio “liūtų” klubo nariu. Jie aiškino ūkininkui, kad su visokiais bėdžiais nereikia skaitytis. Per gausius mokymo seminarus Tailande jie parodė ūkininkui įvairias pikantiškas galimybes "elitinio" poilsio paįvairinimui. Kartu su savo “slaptais” užsienietiškais draugais, ūkininkas įniko į linksmą gyvenimą, prisistatė pirtelių ir netgi pradėjo prievartauti savo bėdžių kaimynų vaikus, nei kiek nebijodamas jokių pasekmių. Po kiek laiko neapsikentę tyčiojimosi, nuskurdę kaimynai pradėjo išvažinėti iš tų apylinkių. Džiaugėsi ūkininkas, juk kuo mažiau “smirdžių” tuo jam geriau, pasodins mišką buvusių kaimynų sodybų vietoje ir gyvens kaip ponas. Labai greitai išvažinėjo visi kaimynai, neliko nei vieno. Buvo uždaryta mokykla, bažnyčia, vienintelė kaimo kavinukė ir kiti žmonių lankomi objektai. Be to, jo draugai užsieniečiai pasiūlė jam investuoti dalį savo turto ir gyventi nedirbant. Po kiek laiko paaiškėjo, kad investicija te buvo ūkininko turto išviliojimas, todėl jo nauji užsienietiški draugai palikę jį kvailio vietoje, daugiau su juo nebebendravo. O be to ir išmirusiame kaime nebeliko jų pamėgtų pramogų objektų. Liko ūkininkas vienas, su savo šeima ir dideliu tuščiu ūkiu. Paūgėję ūkininko vaikai, nematydami jokios perspektyvos taip pat pabėgo iš kaimo. Ūkininko žmona, seniai nebejautusi jokio ūkininko artumo ir netgi neturėdama su kuo paliežuvauti, bei prieš ką pasipuikuoti savo turtu, tapo šlykščia apsileidusia ragana, kuri pastoviai pjovė ūkininką savo bobiškais marazmais. Be to, ji tapo tarptautinio feminisčių klubo nare, todėl kas kartą demonstruodavo savo nepriklausomybę nuo “šovinistinio” kuilio (būtent taip ji pastoviai vadino savo vyrą). Nebegalėdamas rasti ramybės namie, ūkininkas vis dažniau įnikęs dirbo iki išnaktų ir atstatinėjo savo prarastus finansus. Ir štai atėjo laikas, kai apsižvalgęs ūkininkas suprato, kad gyvenimo nebėra. Yra pastatai, yra žemė ir technika, bet pasipuikuoti visu tuo nėra prieš ką. Net vaikai ir tie pabėgo. Be to, “modernūs” šeimyniniai santykiai su žmona jau visai baigė išvesti jį iš proto. Todėl vieną dieną, jis paėmė savo medžioklinį šautuvą, nuėjo į namus, nušovė amžinai niurnančią žmoną (feministinę ragana) ir nusišovė pats.
   Išlepinti ūkininko vaikai, nebenorėjo sugyžti į kaimą, todėl pradėjo išpardavinėti visa ūki. Kadangi vietovė išmirusi, niekas nenorėjo pirkti pačio ūkio. Be to, ūkininko vaikai, mėgdžiojant įvairias užsienietiškas plevėsas buvo išmokslinti Montesori mokymo sistemos pagrindu, todėl visiškai nesuvokė realaus gyvenimo. Mieste jie tapo naujaisiais miesto “bochemos” nariais ir labai greitai su savo draugais pragėrė tai ką sugebėjo parduoti (technika ir padargus), o visas žemes ir griuvėsius paliko be priežiūros. Tai sužinoję, buvę kaimo gyventojai (kurie per tuos metus atkuto užsieniuose), susirinko į bendruomenės sueigą ir nutarė išsipirkti tai kas liko. Miesto landynėse surado visiškai nusibomžavusius ūkininko palikuonis ir už skatikus išsipirko savo kaimą su visomis žemėmis atgal. Atstatė kaimą, mokyklą, bažnyčią ir gyveno ilgai ir laimingai.
 . . p.s. Ne darykite Lietuvoje revoliucijų, tai beprasmiška. Revoliucijos suėda savo vaikus, o jų vaisiais visada naudojasi vien tik niekšai. Susirinkite šeimas, parduokite visą turtą Lietuvoje (kol jis dar visai ne nuvertėjo) ir važiuokite į vakarų europą. Parduoto turto pakaks apmokėti nuomai ir pradžiai gyvenimui. Pirmus puse metų bus sunku, vėliau pamatysite kuo skiriasi galvijų sukurta ir valdoma valstybinė sistema nuo krikščionišku šalių sistemos, paremtos principu "mylėk savo artimą kaip patį save". Čia netgi kairieji ir tie daugumoje giliai tikintys krikščionys (Pav. Tonis Blairas buvęs Britanijos ministras pirmininkas), neskaitant nežymios dalies degeneratu, kuriuos (tam, kad bent laikinai atsikratyti) dažniausiai siunčia kaip mokytojus ir ekspertus į atsilikusias trečiojo pasaulio šalis. Puikiai tokių mokytojų ir ekspertų siuntimas (atsikratymas jais) yra pavaizduotas 1997 m. komedijoje “Bynas (Bean)”. Jei kas ne mate siūlau pažiūrėti ir susidaryti bendrą vaizdą kas per “ekspertai” konsultuoja ir moko mūsų elitinius kolchoznikus. Be to, tokie “ekspertai” ne tik moko mūsų elitą, bet netgi ir asmeniškai įsikinko į darbą, pav. rodo kaip efektyviai bankrotinti Lietuviškus bankus.
 

2017 m. vasario 9 d., ketvirtadienis

Kas yra mirtina nuodėmė?
  „Jei kas mato nusidedant savo brolį, tačiau ne iki mirčiai, teprašo, ir Dievas duos jam gyvybę, būtent tiems, kurie nusideda ne iki mirčiai. Yra nuodėmė iki mirčiai, ir aš kalbu ne apie ją, kad būtų prašoma.“

   Šventająme Rašte, Jono 3 laiške mes matome, kad kalbama apie vieną nuodėmę iki mirčiai 

"...Yra nuodėmė iki mirčiai, ir aš kalbu ne apie ją..."

    Daugelis girdėjo ape 7 "mirtinas" nuodėmes. Godumas, išdidumas (puikybė), apsirijimas, pavydas, kerštas, geismas ir tingumas. Po Dantės Alegieri "Dieviškosios komedijos" jos tapo vos ne dogma, tikėjimo reikalais mažai besidomintiems žmonėms. Bet visos šios nuodėmės yra atleistinos, jei žmogus atgailauja.

 Yra tik VIENA VIENINTELĖ NUODĖMĖ kuri ne bus atleista. 

   "Kas tars žodį prieš Žmogaus Sūnų, tam bus atleista, o kas piktžodžiaus Šventajai Dvasiai, tam nebus atleista." 

   Šventoji Dvasia jau kelis tūkstantmečius liūdija apie Jėzų Kristų, Viengimį Dievo Dangaus ir žemės Sutvėrėjo Sūnų.

   "Kas tiki Sūnų, turi amžinąjį gyvenimą, o kas nenori Sūnaus tikėti – gyvenimo nematys: virš jo kybo Dievo rūstybė“.

 VIENINTELĖ NUODĖMĖ IKI MIRČIAI YRA NETIKĖJIMAS JĖZUMI KRISTUMI, dėl viso kito atgailauk, melsk Dievo Jėzaus Kristaus vardu ir tau bus atleista, nesvarbu kokia nuodėmė tave slegia. 

2017 m. vasario 1 d., trečiadienis

Už merdinčių Lietuvos senukų teisių apsaugą Sorošas nemoka, todėl visokios Šikalienės tyli.


  Merdinčių Lietuvos senolių atėmęs neparduosi (nėra rinkos), todėl už iškrypelių pinigus ištikimai ir nebrangiai lojančios žurnalistinės šliundros ir "teisių gynėjai" jais nesidomi, nekrenta į isterijas dėl jų emocinio, psichologinio ir fizinio smurto uždraudimo.

Alvydo Vėbėrio straipsnis "Laisvame laikraštyje"

Tiesiog tragiškai nusikalstama istorija.

,, Mokykitės daryti gera, ieškokite teisingumo, padėkite prispaustiesiems, apginkite našlaičius, užstokite našles".(Iz 1,17)
 VĖL PANEVĖŽYS. VĖL SENOLIŲ, NAŠLAIČIŲ SKRIAUDOS
Našlaitė Marijona Viktorija Kasiulienė (Butkutė) išaugusi valdiškuose namuose, tarnavusi ne vienam Lietuvos ,,ponui'', patyrusi begalę skriaudų, senatvėje liko vėl vieniša, alkana ir prasiskolinusi valstybei (90-tė močiutė). Už skolas būtų likusi gatvėje, jei ne gautas SOS signalas, Sistema pilna išlaikytinių, besimėgaujančių kavučių pertraukėlėmis. Soc. skyriai, slaugos tarnybos, med. įstaigos... visi akli? Tai jau ne abejingumas, bet nenusikalstama išlaikytinių veikla? Ar tai vienetinis atvejis? Ar kas nors dar yra matęs ką nors panašaus?
 Taip dirba Panevėžio miesto savivaldybės soc. skyriai, slaugos tarnybos. Tokia ši senolė grįžo ir iš Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos įstaigos.  Direktorė Violeta GRIGIENĖ
 Vaikai žudomi, senoliai marinami, TIESOS skelbėjai persekiojami. Soc. skyrių, med. įstaigų ,,poniukai" nepakelia užpakalių nuo begalės popierizmo - pažymų. Svarbu tvarkingi dokumentai ir parodyti žmonėms, kokie jie reikalingi. Kaip visada ,,pervargę" nuo niekinio jų darbo. Tuo tarpu ŽMOGUS pamirštamas. Tas pats sveikatos, švietimo, teisinėje sistemoje. Visiškas valdžios išsigimimas. Degradacija.
 Pagal gautą pranešią aplankiau 91 metus einančią  vienišą močiutę V.M.Kasiulienę gyvenančią  Statybininkų gatvėje.  Paskambino kaimynė prašanti pagalbos. Ji perskaitė mano straipsnį ,,Laisvo laikraščio" Lietuvai leidinyje ,,TEISINĖS VALSTYBĖS PARODIJA ".  Jame buvo aprašyta, kaip 77 metų neįgalus nedarbingas  senolis Vladas Abromavičius pragyvenęs 37 metus soc. būste už komunalines skolas (gyvenantis greta esančio Statybininkų gatvės name) Panevėžio miesto savivaldybės iniciatyva išmestas į gatvę, jam  nesuteikiant kitos gyvenamos vietos. Dabar gyvena blogiau nei gyvulys tvarte.  Treti metai tąsomas po teismus  bylinėjantis su Panevėžio miesto savivaldybe.  Atsisakė net Lietuvos respublikos pilietybės. Kas gali paneigti, kad  valdžia laukia kol senolis išeis anapilin?
.
Skambinusi kaimynė pabūgo, kad toks pat likimas laukia  greta gyvenančios  nuvargusios močiutės, kaip aprašyto V.  Abromavičiaus.
Paaiškėjo, kad močiutė vieniša. Šaldytuvas įjungtas, bet šaldyti nėra ko. Jis tuščias, apart lėkštutėje įdėtus du šaukštelius sugedusios uogienės ir pelėsiais padengto margarino likučių.
 Senolė pasmerkta mirčiai. ,,Maitvanagiai‘‘ laukia grobio
Jie naudojimui netinkami. Telefonas už skolas atjungtas. Vandens kranai sugedę, tualeto patalpoje nosį riečiantis kvapas, dėl sugedusios santechnikos. Klozetu naudotis negalima. Santechnika, vamzdynai pasibaisėtini.
Namo pirmininkė Birutė Stulginskienė  man teigė, kad žino, kur senolė laiko pinigus, dokumentus. Iškviesta pas buto savininkę nei pinigų, nei paso nerado. Priverstinai siūlė  kviesti senolei gydytoją, skambino jai. Ji teigė, kad  buvo pas ją nuvykusi į kabinetą, bet sakė, kad didelė eilė. Žadėjo kitą dieną vėl skambinti gydytojai ir apie tai informuoti mane. Skambučio nesulaukiau.
 Namo pirmininkė Birutė Stulginskienė  kaltina kaimynę dėl senolės nepriežiūros
  Močiutė visiškai sveika, šviesaus proto. Pagal amžių reikalinga vienokia ar kitokia slauga, pasitvarkant bute ar atnešant jai produktus į namus. Ne kartą eidama slidžiu keliu yra pargriuvusi, susižeidusi. Radę ją žmonės skambino policijai, manydami, kad voliojasi girta moteris. Pareigūnai įsitikinę, kad senolė blaivi, kvietė med. pagalbą. Šie vežė į slaugos ligoninę.
Grįždavo namo iš Panevėžio Palaikomojo Gydymo ir Slaugos ligoninės šiek tiek pasveikus. Kaip į ją pakliūdavo neatsimenanti. Pasakojo, kad retkarčiais aplanko kaimynės atnešdamos šį bei tą užkąsti. Kadangi buvau ne vienas, tuoj pat pasiunčiau fondo globojamą našlaitį į parduotuvę parnešti valgio. Paklausus ar turi pinigų maistui, jų neturėjo. Savo asmens dokumentų garbaus amžiaus senolė pasigedo.
Mokesčiai daugumoje nesumokėti. Yra didelių įsiskolinimų. Pagal jos amžiaus išgales gyvena ganėtinai tvarkingai.
Kas gali paneigti, kad artimiausi ją lankantys ,,maitvanagiai" nesikėsina į jos būstą, išmetant kaip V.Abromavičių į gatvę? Tokią versiją teigė namo gyventojai. Pasakojo, kad tai vieninga savivaldybės mafija.
 Fondas matydamas antisanitarines sąlygas su pagalbininkais (močiutei sutikus) atvyko ją pamaitinti ir dalinai sutvarkyti sanitarinius mazgus atliekant buto švarą. Kad išsiaiškinti kur dingo asmens dokumentai, dėl kokios priežasties yra susidarę didelės skolos už komunalinius patarnavimus, telefoną (atjungtas) informavome savivaldybės soc. skyrių bei iškviečiau policiją.
 Pagal mano iškvietimą atvyko dvi policijos pareigūnės. Viena jų neprisistačiusi ir pamačiusi, kad įvykiai šiame bute filmuojami akiplėšiškai puolė atimti kamerą. Vėliau, man pareikalavus, vis tik prisistatė, bet bandė iškvietimą ignoruoti ir su manimi nebendrauti. Tai tyrėja Vilmiškytė.  Galiausiai iš padebesių ji nusileido ant žemės, pakeitė toną, surašė protokolą, atsiprašė už savo poelgį,
Fondas neleis skriausti senolės, pasirūpins ir primins Panevėžio savivaldybės klierkams, kad ,,neužmirštuolės" gėlytę reikia nešioti ne įsisegus atlape, bet rūpintis ŽMOGUMI. Ypač našlaičiais, garbaus amžiaus soc. remtinais žmonėmis.
 Kodėl senyvo amžiaus močiute niekas nesirūpina pradėjau atlikti žurnalistinį tyrimą. Paskambinau Panevėžio m. soc. skyriaus vedėjui Viktorui Michailovui.
 Panevėžio savivaldybės soc. skyriaus vedėjas V.Michailovas painiojosi įvykiuose, grasino policija, draudė paveiksluoti, provokavo savo veiksmais, kaip ir daugelis išlaikytinių, sumaištį.
 Panevėžio slaugos tarnyba patvirtino, kad jokių paslaugų V.M. Kasiulienei nesuteikė
 Šis teigė, kad kompensacijai senolės prašymas paduotas prieš mėnesį. Teigė, kad buvo jo darbuotojai nuvykę pas močiutę, ją atsivežė į savivaldybę.  Šiandien t.y sausio 31 dieną patikrinau ar biurokratai kalba tiesą. Paprašiau parodyti jos prašymą. Bandė ignoruoti ir nesuteikti mano prašomos  informacijos. Kadangi buvau vienas, todėl kad nebūtų klastojami ir iškraipomi faktai  viską filmavau ir įrašinėjau. Prasidėjo grasinimai policija, draudimas atlikti žurnalistinį tyrimą, filmuoti, paveiksluoti. Galiausiai iškvietė savivaldybės apsaugą, kurios darbuotojas  smurtu bandė atimti kamerą, draudė filmuoti ir paveiksluoti viešoje vietoje iš biudžeto lėšų išlaikomus išlaikytinius.
Galiausiai parodė, kad prašymas surašytas 2017 metų sausio 25 d. t.y po to, kai paskambinau,  kodėl savivaldybės soc. darbuotojai neatlieka jiems pavestų pareigų ir  kodėl senolės V.M. Kasiulienės didžiuliai įsiskolinimai. Mano darbuotojai ir  asmeniškai aš, senolę slaugome 24 val. paroje nuo sausio 23 dienos. Be mūsų žinios ji niekur nėra išvykusi.
 Kas gali paneigti, kad nesuklastotas jos prašymas ir man teigiamas melas? Paprašiau  parodyti kitą  dokumentą, kad senolė yra atsisakiusi slaugos paslaugų.  Parodė be datų ir neįregistruotą  pareiškimą. Galimai suklastotas. Vėliau nukreipė į Panevėžio soc. paslaugų centrą, kur sakė, kad jie atlieka mano įvardintai senolei visas paslaugas. Paslaugų atsisako, bet vis tiek jie jas  atlieka? Deja. Ten neradau direktorės, nes galimai buvo įspėta apie mano vizitą. Tuomet paprašiau, kad suteiktų informaciją pavaduotoja. Sekretorės nuvestas pas ją pajutau stiprų alkoholio kvapą. Ji pamačiusi filmavimo kamerą į klausimus neatsakinėjo, pabėgo iš kabineto. Grasino policija.
 Iš Panevėžio socialinio paslaugų centro priežiūros skyriaus vadovės kabineto sklido alkoholio kvapas į užduotus klausimus neatsakinėjo, slėpė veidą, pabėgo iš kabineto.
 Kai pasakiau, kad aš pats jai iškviesiu patikrinti blaivumą ji grįžusi atgal užsirakino kabinete ir neįsileido net savo kolegės. Kita soc.paslaugų pavaduotoja su viena šios įstaigos darbuotojų teigė, kad jokios slaugos mano minimai moteriškei  nėra darę, apart slaugos, kad  sausio 25 dieną, lydėjo močiutę pagal namo pirmininkės Birutės Stulginskienės  tel.skambutį į savivaldybę, kad parašytų prašymą. Aiškindamos tokią versiją painiojosi detalėse.  Tai melas, nes jau tuo metu atlikinėjau žurnalistinį tyrimą. Tuo metu buvau aš ir keletas svečių močiutės bute.  Kita vertus, kam savivaldybei reikalinga slaugos darbuotojų paslauga senolę vežioti į savivaldybę? Ar ne geriau savivaldybės soc. skyriaus ,,poniutėms“ su prašymu atvykti į močiutės namus, paimti parašą ir pasidomėti, kaip senolė gyvena? Tai jų pareiga.
Visiems įvykiams padaryta video medžiaga. Ji bus perduota atitinkamoms žinyboms. Vienintelis ginklas atgyvenusiai sovietinei tvarkai,- viešumas. Biurokratai, tarsi banditai slepia savo veidus. Kas gali paneigti kad jie daro nusikaltimus ir  bijo TIESOS? Neteko matyti Prezidentės ar tiesą sakančio žmogaus pasislėpusio ir bėgančio nuo foto objektyvo ar video kameros. Parduotuvėje ar kitoje vietoje vagys ir nusikaltėliai  bijo kamerų, bet pirkėjams jos netrukdo.  Ko tautos išlaikytiniai bijo?

2017 m. sausio 31 d., antradienis

Kuo skiriasi civilizuotas sociumas ir sociumas kuriame dominuoja nevispročiai?   Šiandien pagrindinėje lietuvių visuomenės smegenų plovykloje DELFI perskaičiau įdomią naujieną "Anglijoje vos gimusią mergytę apatiniais pasmaugusi lietuvė gyvena laisvėje". 

   Šiame tekste buvo nuorodytas ir teismo sprendimas su motyvacija: 

  "Skelbdamas nuosprendį teisėjas Andrew Nicolas sakė: „Jūs buvote užvaldyta jūsų situacijos sukelto streso ir dalinio neigimo nėštumo metu būsenos. Gimdymo metu buvote ypatingo nerimo ir panikos, prilygstančios laikinam proto pusiausvyros pablogėjimui, būsenos“. G. Šuminaitei skirta 24 mėnesiai viešųjų darbų ir nurodyta, kad jai reikalinga reabilitacija. Buvo nurodyta, kad kaltinimas žmogžudyste būtų įtrauktas į duomenų bazę.".

   Tai labai normali praktika civilizuotose šalyse, nes šiame siaubingame nusikaltime yra ne viena auka - nekaltas kūdikėlis, bet taip pat ir jo motina. Čia atsižvelgiama į visas aplinkybes ir nusikaltusio asmens padėtį, tokiu būdu stengiamasi ištaisyti, o ne pabloginti žmonių socialinę būklę. Būtent todėl žmonės myli ir saugo savo valstybę. 

   O dabar įsivaizduokite jeigu Britų sociume dominuotų nevispročiai, kokia būtų reakcija? BBC, Independent, SUN ir kitos informacinės įmonės, pagrindinių naujienų tinkelyje sukeltų nesibaigiančia permanentinę įsteriją. Dėtų vargšo vaikučio ir jo motinos nuotraukas, dieną naktį raudotų dėl baisios padėties Britanijoje, reikalaujant KĄ NORS DARYTI. Įsterijos paskatinti Eltonas Džonas, Džeremis Klarksonas ir kiti šou verslo veidai degintų žvakutes ir darytų "selfi" su užrašais "Kada pagaliau uždrausime moteriškus triusikus,nes jais žudomi nekalti kūdikėliai". Tereza May pradėtų griežtai auklėti lordų rūmus, kad jeigu jie nepriims triusikų draudimo įstatymo, tuomet bus kalti dėl visų kitų vaikų žudynių Anglijoje. Borisas Džionsonas suburtų parlamentines komisijas tam, kad centralizuoti triusikų naudojimo kontrolę, suteikiant inspekciniams organams teisę be įspėjimo tikrinti visų Britanijos moterų apatinių būklę. Jeigu per reidus rastų tokius, kuriais yra įmanoma pasmaugti kūdikį, tuomet privalėtų nedelsiant konfiskuoti ir kūdikius ir triusikus. Konfiskuoti kūdikiai tuoj pat saugiai, už nustatytą kainą turi būti parduodami turtingiems, o nesaugius triusikus nedelsiant turėtų siųsti į rytų europos labdarynus. 

  Sakote kvailos sapalionės? Na tuomet apsižvalgykite po Lietuvos viešają erdvę, po vargšo vaikučio žuties ir atsakykite sau ar gyvenate civilizuotoje valstybėje?