2017 m. birželio 28 d., trečiadienis

Kaip nežymi sala, pavadinimu Britanija, tapo galingiausia imperija?

Dar iki tol, kol senovės Graikai suprato krikščionybės mokslo didingumą, jėgą ir galią, antikos mąstytojai diskutavo dėl santykio tarp materialaus ir nematerialaus.

Dabartiniu metu, žinomiausias yra Platono pateiktas šios diskusijos pavyzdys. Jis aiškino jog tam, kad sumeistravot pirmąjį pasaulyje stalą su kėdę, meistras visų pirmą turėjo pamatyti šio stalo ir kėdės idėją. Platonas sąlyginai pavadino šiuos nematerialius tikro stalo ir kėdės vaizdinius „stalizmas ir kėdizmas“. Būtent, be „stalizmo“ ir „kėdizmo“ idėjos, nebūtų ir tikros kėdės ar stalo. Visi vėlesni stalai ir kėdės tėra to pirmojo stalo ir kėdės kopijos.

Tik nedaugelis žmonių turi sugebėjimą pažvelgti ten, kur yra tos tikrosios idėjos. Didžioji dalis žmonių vien tik kopijuoja. Kopijavimą mes pasaulyje įpratome vadinti „išsilavinimu“.
Prieš porą tūkstantmečių, atėjęs Jėzus Kristus parodė savo mokiniams kelią link tos nematerialios idėjos ir atvėrė savo mokiniams akis, kad jie sugebėtų ne pagal kažkieno pavyzdį, bet tiesiogiai matyti tai kas yra geriausia ir duoti pavyzdį kitiems.

Jėzus Kristus yra Amžinas Žodis. Jo pažinimas yra daug vertesnis už bet kokį kopijavimą (išsilavinimą), nes Jis yra virš visko ir viskame. Pažinęs Jėzų, tiksliau leidęsis Jo pažystamas, tu prieini prie to kas yra tobula, o ne prie kopijų kopijos. Ne be reikalo auksinis pasaulio milijardas gyvena būtent krikščionybės įtakoje, Krikščionių šalyse (nors ir nebe ilgam, nes žmonės totaliai atsitraukia nuo krikščionybės).

Tikslus Žodžio supratimas ir yra Tikslus Dievo garbinimas. Amerikiečiai ne dėl to, kad jie kažkokie išskirtiniai dabar valdo pasaulį. Jie valdo pasaulį, nes tiksliausiai vykdė Dievo nurodymus ir sekė Jėzumi Kristumi, nešdami evangelija į tamsų pasaulį. Nei vienas JAV prezidentas nebuvo nusiritęs iki netikėjimo kvailybės.

Iki amerikiečių, pasaulyje dominavo kažkokia nežymi sala, pavadinimu Britanija, kuri iškilo tik tuomet kai pradėjo tamsybėje sėdintiems nešti Dievo Žodį. Būtent tada Dievas davė jai galia tapti galinga imperija. Tas pats nutiko ir nežymiam Europos užkampiui – Maskvos kunigaikštystei. Tik tuomet kai Maskvos patriarchai paskelbė, kad Maskva po Konstantinopolio žlugimo liko viena tikrojo tikėjimo nešėja (trečioji Roma) ir žmonės pasijautė Dievą nešančia tauta (Богоносный народ) , tik tada šios valstybės galia ėmė augti.

Tik Dievo Žodį savyje turinti tauta gali tapti didi, nes tik Dievas gali išaukštinti. Atsitraukimas nuo Dievo visada veda į degradaciją ir pažeminimą.

Viskas kas tikra ir genialu yra labai paprasta. O melas visada yra įvelkamas į tariamo sudėtingumo ir daugžodžiavimo skraistę. Biblijoje yra viena frazė išaiškinanti mums kaip viskas vyksta šiame pasaulyje - „Pradžioje buvo Žodis ir tas Žodis tapo kūnu“.

Kristus yra Viešpats, Jis yra Dievo Žodis. Tik Jame yra tikra idėja ir kūryba nes tik per Jį, Jame ir dėl Jo viskas yra sukurta.

2017 m. birželio 22 d., ketvirtadienis

Humanistai, kruvinomis rankomis.

„Žinių gausa proto neprideda“
Geraklitas

    Humanizmo filosofijos laikų pradžioje (XIX a. pabaigoje XX pradžioje), visi šia filosofija apsikrėtę žmonės kalbėjo: „Tokie karai kaip viduramžiuose nebeįmanomi, dabar visuotinio apsišvitinimo laikai.“; „Mokslas daro žmones geresnius“; „Humanizmas išgelbės pasaulį“; „laisvamanybė veda į išsilaisvinimą nuo religinių dogmų“ ir pan. kliedesius.

    Nespėjo išdžiūti dažai kurie buvo naudojami šių minčių spausdinimui, o jau driokstelėjo pirmas pasaulinis (humanistinis) karas. Po kiek laiko, vėl gi drebinant viešą erdvę ir žmonių sąmones humanistiniais skiedalais, driokstelėjo antras pasaulinis (humanistinis) karas. Mokslas, gerais norais vedinas, prisimislyjo įvairių rasių grynumo teorijų. Ligi šiol humanistų taip garbinamas Charlzas Darvinas, paleido į pasaulį visuotiną degradaciją pateisinančią „evoliucijos teoriją“, kurioje išdėstė ir savo humanistinį požiūrį į „žemesnes“ žmonių rūšis, tokius kaip negrai.
   Šios teorijos paveikti humanistai važiuodavo į Afriką medžioti tų, Čarlzo įvardintų, „tarpinių grandžių“ tarp žmogaus ir beždžionės. Iki šiol didžiausių universitetų saugyklose (vakarų pasaulio gėdai) tūkstančiais saugomos sumedžiotų žmonių iškamšos ir skeletai. Humanizmas „gelbėdamas“ pasaulį atėjo prie vienos išvados – „tam, kad išgelbėti pasaulį reikia sunaikinti kuo daugiau žmonių“.

   Geriausiai tą „humanistinę“ pasaulio gelbėjimo mintį išdėstė vienas žymiausių šių laikų mokslininkas „humanistas“ Žakas Yvas Kusto (Jacques-Yves Cousteau). Jis viešai išpažino savo tikėjimo credo:

   „Tam, kad išsaugoti gamtą, mes turime sumažinti žmonių populiaciją iki puses milijardo žmonių“.

   Žinant tą faktą, jog dabar žemėje gyvena apie šešis milijardus vaikų, senelių, moterų ir vyrų, toks „humanistų“ išpažįstamas gelbėjimo būdas reiškia tik vieną – penkis su puse milijardo reikia kažkokiu „civilizuotu“ būdu „utilizuoti“. Keisčiausia, kad niekas viešai ir garsiai nesipiktina tokiais „humanistiniais“ pareiškimais ir siekiais.

    Laisvamanybė padarė iš žmonių stabmeldžius teletabius, kurie kaip besmegeniai drugeliai skraido nuo vienos „pažangiausios“ filosofijos prie kitų žmogaus „genijaus“ pagimdytų pasaulio matymų ir suvokimų. Keista kaip žmones gali apakinti tariama pažanga. Jie net nesusivokia, kad tas evoliucionavęs pažangumas tėra žmogiškos degradacijos pagimdyta saviteisa, kuri yra įvilkta į vyraujančio infantiliško požiūrio rūbą ir propagandiškai pateikiama kaip mokslo atradimai. Žmonės kurie patiki laisvamanybės filosofija ir atsitraukia nuo religijos įtvirtinamų savitvardos, atsakomybės ir gyvenimo su pertekliumi mokymų, paprasčiausiai degraduoja ir tam nereikia kažkokių ypatingų pavyzdžių, tereikia apsižvalgyti aplinkui. Bedieviai krinta kaip lapai, paveikti „pažangių“ teorijų tokių kaip „gyvenk čia ir dabar“. Jie sužlugdo ne tik savo, bet ir savo vaikų ir artimųjų gyvenimus.

   Baisiausia, kad humanizmo propaganda 99 procentus viešai besireiškiančių žmonių padarė savo vergiškos sampratos šaukliais. Tokie žmonės būna įsitikinę, kad jie yra „kitokie“, nors realybėje jie tėra klonai, vienodai kalbantys ir suvokiantys pasaulį tik per televizijos suformuotą vartotojišką pasaulėžiūrą, vedančią tik į bendruomenės susvetimėjimą ir individų degradaciją.

p.s. Be Kristaus, visi diplomuoti humanistai, tėra informacinės šiukšliadėžės. Nes tik Kristus duoda informacijai tvirtą pagrindą, nuo kurio ji gali pradėti augti į darnų pastatą.
   Nuo to laiko, kai mokslas „išsilaisvino“ iš bažnyčios globos, jis tapo savitikslis (mokslas vardas mokslo). Todėl jo vaisiai tapo prakeikimu. Mokslas dabar kuria įvairias visuotinio atšilimo teorijas (pinigų siurblys), kiaulių, ožių, paukščių ir kitokius gripus (pinigų siurblys). Kaip apgauti žmones ir įkišti jiems kuo daugiau bjaurystės vietoj gero produkto (pinigų siurblys). Kaip išvilioti, ką nusukti, kur prakišti ir t.t. ir pan. Kuo toliau, tuo bedievis mokslas labiau išsigimsta ir veda visus mus link sunaikinimo.

"Kvailys tarė savo širdyje, Dievo nėra“

Jūsų kaltintojas yra Mozė

 Jūs tyrinėjate Raštus, nes manote juose rasią amžinąjį gyvenimą. Tie Raštai ir liudija už mane, bet jūs nenorite ateiti pas mane, kad turėtumėte gyvenimą“.

„Garbės iš žmonių aš nepriimu. Aš matau, kad jūs neturite savyje Dievo meilės. Aš atėjau savo Tėvo vardu, o jūs manęs nepriimate. Jei kitas ateitų savuoju vardu, tą jūs priimtumėte. Kaipgi jūs galite įtikėti, jeigu vienas iš kito priimate garbę, o tos garbės, kuri iš vieno Dievo ateina, jūs neieškote.
Nemanykite, kad aš jus kaltinsiu Tėvui! Jūsų kaltintojas yra Mozė, į kurį esate savo viltis sudėję. Jeigu jūs tikėtumėte Moze, tai tikėtumėte ir manimi, nes jis rašė apie mane. Kadangi jūs netikite jo raštais, kaipgi patikėsite mano žodžiais?!

2017 m. birželio 17 d., šeštadienis

Vienintelis miestelis išlikęs Sodomos ir Gomoros apylinkėse


   Abraomą palaiminusio, Dangaus Dievo kunigo, Salemo karaliaus Mechizedeko rezidencija buvo Sodomos ir Gomoros krašte, bet tai nesulaikė Dievo nuo šio krašto sunaikinimo už nuodėmes.

   Vienintelis to krašto miestelis išlikęs po Dievo bausmės buvo Zoaras. Jis išliko ne dėl to, kad ten gyventų teisesni žmonės, o vien dėl to, kad ten nutarė pasislėpti Dievo teisusis Lotas.

  Pažvelkite kaip Dievas įvertina vieno teisingai tikinčio žmogaus kaina.

   Kiekvienas žmogus, ankščiau ar vėliau išgirsta Dievo kvietimą. Mes visi lygūs prieš Dievą ir dėl to turime laisvą valią apsispręsti. Kiekvienas priima laisvanorišką sprendimą, ar jam sekti Kristumi ar sekti savo įsivaizdavimais, kuriuos suformuoja pasaulio mokymai ir autoritetai.

   Jei žmogus išgirdęs Dievo kvietimą nutaria Dievo klausyti labiau negu žmonių, tuomet jis pripažįsta Dievą savo Tėvu, o Jo Žodį savo mokytoju. Nuo to sprendimo priėmimo dienos, Dievas Savo galinga Tėviška ranka pradeda vesti tokį žmogų gyvenimo keliu ir jį mokyti.

  Teisingai Dievo valią vykdantis žmogus, vadinamas teisiuoju. Teisusis turi Dievo suteiktą privilegiją ir pagal to žmogaus prašymą, išgelbėjimo nuo mirties malonė yra suteikiama ir kitiems žmonėms, netgi jeigu jie yra netikintys, silpnai tikintys arba klaidingai tikintys. Būtent taip, dėl vieno nuoširdžiai ir teisingai tikinčio, išsigelbėdavo ištisos šeimos, giminės, tautos ir valstybės.

   Būtent dėl šios priežasties, yra labai svarbu būti kartu su tikrątikiais, nes tokiu atveju net jeigu tavo tikėjimas yra silpnas arba klaidingas, tu vis viena būsi išgelbėtas vien dėl to, kad esi bendrijoje su tuo, kas eina teisingu keliu pas Dievą.

  Sodomos ir Gomoros pavyzdyje, Biblija mums pateikia labai aiškų vaizdinį. Vien tik dėl to, kad teisusis Lotas nutarė pasislėpti miestelyje Zoar‘e, šis Sodomos ir Gomoros apylinkių miestelis, o kartu ir jame gyvenantys žmonės, sunaikinti ne buvo.

  Taip pat ir prieš Izraelio abiejų karalysčių sunaikinimą, Dievas ne kartą buvo perspėjęs jos vadovus per savo tarnus pranašus.

   Paskutinės, Judo karalystės karalius buvo labai išdidus, todėl pasitikėjo karo mokslu, bei pasaulietiniais teologais kurie jį ramino ir aiškino, kad viskas tvarkoje; Dievas vis viena pasigailės, nes pas juos Dievo šventykla, aukojimo ritualai, įstatymo mokymas, kunigystė ir dėl to nėra ko bijoti.

   Todėl Karalius nutarė neklausyti Dievo Dvasią turinčio pranašo perspėjimų. Būtent dėl nepaklusnumo, jis ir jo tauta neteko visko. Karalystė buvo sunaikinta. Karaliaus sūnus buvo nužudyti karaliaus akyse, o tam, kad vaikų mirtis būtų jo paskutinis matytas vaizdas, pačiam karaliui buvo išluptos akys ir jis buvo uždarytas Babilono kalėjime visam likusiam gyvenimui.

   Visai kitą vaizdą mes matome, kuomet Izraelio valstybės vadai ir religiniai lyderiai klausėsi pranašų. Tuomet jiems sekėsi kovose, jų turtai ir galia augo, žmonių gerovė didėjo, Izraelio karalystės įtaka plėtėsi. Bet žmonės yra žmonės. Todėl dėl pasaulietinio kvaitulio ir tariamų autoritetų blizgesio, tautos vadai ir oficiali religinė vadovybė nusigręždavo nuo Dievo, nebeklausydavo Jo siųstų pranašų, bei nutardavo sekti pasaulietiniais, struktūrizuotais ir formalizuotais mokymais. Taip prasidėdavo pabaigos pradžia, vedanti į pasaulietinės ir religinės valdžios sunaikinimą.

  Aš esu Viešpats, Aš nesikeičiu, ..... (Mal 3, 6). Tai Dievo Žodis. Jis yra toks pat šiandien, vakar ir rytoj. Naujoji sandora nepanaikina Dievo suvereno ir veikimo instrumentų. Dievo neįmanoma įsprausti į kažkokias formas „daryk tik taip ir viskas bus gerai“.

   Negesinkite Dvasios! Naujas testamentas davė įtikėjusiems Šv. Dvasios dovaną. Vėjas pučia, kur nori; jo ošimą girdi, bet nežinai, iš kur ateina ir kurlink nueina. Taip yra su kiekvienu, kuris gimė iš Dvasios'. (Jn 3, 8).

   Pučia kur nori, reiškia neribotai jokiais žmogiškais įsivaizdavimais. Bet ar dabar daug yra gimusių iš Dvasios žmonių? Iš vandens gimusių pilna, taip pat pilna gimusių iš teologijos profesorių mokymo. Tokie žmonės naiviai įsivaizduoja, kad vien dėl choru kartojamų užkeikimų ir nusiplovimo vandenyje, Dievas yra įpareigotas juos įrašyti į Gyvenimo knygą. Tai nėra gimimas iš Dievo Dvasios. Jie yra palaikomi tik dėl to, kad Dievas suteikia malonę iki tūkstantosios kartos jų protėviams t. y. tiems kas Jį nuoširdžiai mylėjo.

  Tuomet kas yra gimimas iš Dievo Dvasios ir kodėl Jėzus Kristus prieš palikdamas savo mokinius jiems pasakė: ...... Bet ar atėjęs Žmogaus Sūnus beras žemėje tikėjimą? ' (Lk 18, 8).

  Kiek bažnyčių bažnytėlių, kiek denominacijų, kiek krikščionimis vadinančių žmonių ir visa tai auga ir plečiasi. Argi gali būti, kad atėjęs mūsų Viešpats neberas tikėjimo žemėje?

   Gimusių iš Dievo Dvasios skiriamasis ženklas yra ne išorinis teisuoliškumas, ne tradiciniai ritualai, bet vien tik vykdymas karališko įstatymo kuris skelbia:

   Yra tik vienas Dievas ir nėra kito, tik Jis; o mylėti Jį visa širdimi, visu protu ir visomis jėgomis bei mylėti savo artimą kaip save patį yra daugiau negu visos deginamosios atnašos ir aukos'

   Jeigu manai, kad yra daugiau kelių pas Dievą nei Jėzus Kristus, tuomet nėra tavyje teisumo. Exzepiuri "Mažasis Princas", teologiniai, filosofiniai, moksliniai vadovėliai, protingos sistemos ir struktūros, visa tai neturi vertės jei tavyje (arba bent jau šalia tavęs) nėra Kristaus.

   Svarbu žinoti, kad žmonės visi vienodai blogi ir sugedę, tik vienas Dievas yra geras ir teisingas, todėl dėl tariamai Dievui tarnaujančių žmonių daromu bjaurysčių, nenusivilk Kristumi, juk Jis atėjo ne pas minią žmonių, o būtent pas tave asmeniškai, kaip pas savo vaiką (nors ir nuklydusi). Taip pat jis iki šiol, kaip mylintis tėvas laukia tavęs grįžtant po to kai atsibos vergauti prie kiaulių gardų.

   Dar katą primenu, kad Sodomos ir Gomoros apylinkėse tuo metu taip pat buvo vyriausiojo Dievo kunigo Melchizedeko rezidencija, (Greičiausiai, kad pats Melchizedekas jau buvo iškeliavęs pas Dievą ir buvo likusi tik jo palikta tarnavimo sistema su jo apmokytais tarnais), bet tai nesulaikė Dievo.

  Dar svarbu prisiminti, kad prieš sunaikinimą, Dievas iš ten išvedė savo teisųjį Lota ir tuos ką Lotas su savimi pasiėmė. Lotas bandė pasiimti daugiau žmonių, bet jie juo nepatikėjo ir todėl pražuvo. 

2017 m. birželio 4 d., sekmadienis

Kerubų dainaГнить иль не гнить, вот в чём вопросЗачем творить?
Насрал прилюдно,
Вот композиция, ура!

Грядёт всеобщее внимание
И критика не любящих говна.

А если чернь не понимает,
Глубокий смысл художества,
Она глупа, и нам нет дела,
Как к нам относится она.
.
Прибей мошонку на асфальте,
Иль громко в опере перди,
Плесни мочою на Рембранта,
Иль лаять на людей начни.

Теперь любая дрянь искусство,
Всё больше в нём теперь зверя,
Козлов, ослов и попугаев
А также разного жулья.

2017 m. birželio 3 d., šeštadienis

Susimokės P(y)SD(os) mokestį ir iki paskutinio kraujo lašo gins Škurlelio dvarelį.


  Naujai išrinktas Šaulių sąjungos lyderis rengiasi kurti karių kuopeles emigrantų tarpe. Turbūt reikėtų palinkėti jam sėkmės, bet aš neskubėsiu, o tiesiog pasidalinsiu keliomis mintimis.

  Neseniai teko bendrauti su vienu potencialiu kuopelių kūrimo taikiniu, patriotu, kuris prieš mėnesį su šeima atvažiavo ieškoti naujo gyvenimo į Angliją. Tikrai labai protingas vyras, visą gyvenimą buvęs nepalaužiamas Lietuvos patriotas niekines emigrantus, niekada nebadavo ir turėjo gan neblogas pajamas. Klausiu kas nutiko, kodėl taip kardinaliai pakeitė savo nuomonę. Atsakė, kad daug priežasčių ir visa tai kaupėsi, bet paskutinis lašas buvo tai, kad jam paskaičiavo P(y)SD(os) mokestį (čia jo žodžiais). Paklausiau kodėl? Jis papasakojo, kad nutarė su žmona išeiti iš darbo ir pailsėti, pakeliauti po pasaulį. Beveik puse metų jie bastėsi po įvairias egzotines šalis, o grįžę sužinojo, jog už savo atostogas privalo susimokėti mūsų mylimai valdžiai PSD. Suma nėra didelė, bet pats faktas jį tiesiog pribloškė. Visos kelionės metu jie turėjo komercinius kelionės medicininius draudimus, bet policinės valstybės įteisintiems reketininkams tai ne motais. Gražu.

    Kiek žmonių Lietuvoje dabar yra skolingi šį mokestį? Neseniai skaičiau, kad virš dviejų šimtų tūkstančių. Galinga, pikta kariuomenė. Trūksta tik organizuotos jėgos kuri nukreiptų jų teisėtą pyktį reikiama linkme ir tada įsiutusi minia sudraskys visokius naglus išverstakius škurlelius (vaikų grobikus), panašiai kaip visuomenės neapykanta sunaikino kitos policinės valstybės, Rumunijos, pagrindinį policininką su žmona.

  p.s. Be je, man įdomu kaip į tokius karinių kuopelių organizavimus savo teritorijoje reaguos užsienio valstybės? Koks rezonansas kiltų jei pav. Vengrai pradėtų kurti tokias kuopeles Rumunijoje ar Slovakijoje, vengrų tarpe, arba Vokiečiai Lenkijoje savo buvusiose žemėse. Nors ką aš žinau, gal  Korzyna viską yra suderinęs su mūsų URM ir yra gautas principinis sąjungininkų sutikimas kurti jų teritorijose sukarintus Lietuviškus būrius, kurie esant reikalui galės operatyviai atvykti ir iki paskutinio kraujo lašo ginti Lietuvos elito dvarelius, žemes ir jiems nuolankiai tarnaujančius baudžiaunininkus su baudžiaunininkėmis. 

2017 m. birželio 2 d., penktadienis

'Viskas gerai! Viskas gerai!' – nors nėra gerai.
Kaip galite sakyti: „Mes išmintingi!
Mes turime VIEŠPATIES įstatymą“?
Juk iš tikrųjų pavertė jį melu
melaginga žinovo plunksna!


 Išminčiai sugėdinti, apstulbinti, įkliuvę į spąstus. Štai VIEŠPATIES žodį jie atmetė, – iš kurgi jų išmintis? „Todėl jų žmonas atiduosiu kitiems, o jų laukus užkariautojams. Juk jie visi, nuo mažiausio lig didžiausio, godžiai ieško savo naudos, nuo pranašo lig kunigo, jie visi – veidmainiai. Dukters, mano tautos, žaizdas jie nerūpestingai apgydo kartodami: 'Viskas gerai! Viskas gerai!' – nors nėra gerai. Turėtų gėdytis dėl savo bjauraus elgesio! Tačiau jie nei gėdos jaučia, nei žino, ką reiškia iš gėdos parausti. Tikrai jie kris tarp žuvusiųjų, jie sukniubs, kai aš juos bausiu“, – sako VIEŠPATS.  „Tikrai surengsiu jų pjūtį! – tai VIEŠPATIES žodis“. Nebus vynuogių ant vynmedžio nei figų ant figmedžio, net lapai bus nuvytę!

 Visa, ką jiems buvau davęs, išnyko.

Ko gi dar sėdime? Susirinkime! Eime į miestus su įtvirtinimais, kad ten žūtume, nes VIEŠPATS, mūsų Dievas, lėmė mums žūti. Jis davė mums gerti nuodų, nes mes nusidėjome VIEŠPAČIUI. Laukėme taikos, bet nėra pagerėjimo, laukėme pagalbos, bet vietoj jos ateina klaikas!

попуталиМы любим то чем пользоваться должно,
И пользуемся тем что мы любить должны.
Ведь, пыль глотать ползущему приятней,
Чем с Богом жить в бескрайней вышине ...

2017 m. birželio 1 d., ketvirtadienis

Добродушный толстяк. Ответ зарвавшемуся качку
Уныло тупит мужичьё,
На мускулы надеется,
Качки реальное бабьё,
И жизнь у них не клеится.

Болезнь мозгов, почти всегда,
На теле отражается,
Когда реальная борьба,
Качки всегда ломаются.

Я много видел дурачков,
Они всегда качаются,
А так как мозг как у сверчков,
Лишь слугами являются.

Не раз по жизни я ломал,
Громил тупых стероидных,
Которых нарциссиизм толкал,
Быть в касте дебилоидных.

Svarbu, kad novegiškai karo vadei nebūtu "tos dienos".    Na va, dabar Lietuvoje galima jaustis saugiai. Iš Norvegijos mums atsiųsta karo vadė "žino ką darys kai pamatys Rusų tankus". Pagaliau atsirado tikras kovotojas Lietuvoje.

  Perskaitęs šią džiugią žinią prisiminiau savo jaunystę.

  Mano kaiminystėje gyveno labai karinga mergina. Visi jos bijojo, nes ji buvo kovinio sambo Europos čempionė, kurią išmetė iš profesionalaus sporto nes užmušė savo varžovą (be je juodaodį vyra) ringe, per parodomas varžybas Paryžiuje.

  Mes buvome draugai ir man nei karto net ne kilo kvaila mintis išbandyti jos kovinę galią ar bent jau patikrinti visų tų istorijų apie ją tikrumą. Bet karta, aš su savo mergina ir ji su savo vyru sėdėjome restorane Vilniaus senamiestyje. Laikai buvo neramūs, šėliojo visokie brigadiniai ir šiaip visokių neadekvačių žmogelių pasitaikydavo, todėl nenuostabu jog "čempionės" vyras rūkydamas restoranėlio kieme susikibo su agresyviu vyruku. Šalia jo rūkė ir čempionė su mano mergina, o aš sėdėjau restorane ir kalbėjau su kažkokiu žmogumi. Staiga įbėgo mano mergina ir pradėjo mane tempti į lauką. Kai išėjau pamačiau jog čempionė ir jos vyras ant žemės, o vyrukas odine striuke įsiutęs spardo tai vieną tai kitą. Ilgai nelaukęs pribėgau ir keliais smūgiais "išjungiau" užpuoliką.

  Padėjau atsikelti draugams ir iš atsigavusio vyruko išklausęs prakeikimų tiradą ir sutikęs su tuo jog jis mane "tikrai suras ir man bus šakės", su apspardytais nelaimėliais grįžome atgal į restoraną.

  Buvo kažkaip nejauku, todėl kalba niekaip nesirišo, kol pagaliau "čempionė" pasakė, kad tikrai būtų susitvarkiusi su užpuoliku, tiesiog kaip tik šiandien yra "tos dienos" ir ji kaip nesava.

  Aš su savo mergina tik lingavome galvomis pritardami, juk tikrai visi tikri vyrai ir tikros moterys žino jog prieš fiziologiją nepašokinėsi.

p.s. Kaip suprantu Muamaro Kadafio elitinio "specnazo" moterys taip pat nesugebėjo efektyviai apginti savo bosą, nes karas su juo tesėsi ilgiau nei mėnesį. Turbūt kas kartą atėjus "toms dienoms" elitinės karės tiesiog žūdavo praradusios savo kovinius sugebėjimus. Juk tuomet kai Kadafį prievartavo ir iš lėto žudė "demokratiniai sukilėliai" jokių "spec. karininkių" jo apsaugoje jau nebuvo likę. Pikti liežuviai mala, jog visas jo spec.moterų bataljonas išsilakstė po pirmų bombų sprogimų, na bet mes juk netikime tokiomis seksistinėmis nesamonėmis.

p.s.s. O čia kaip tik video iš "tolerantiškosios skandinavijos" kuriame demokratinį pabėgelį bandžiusios tramdyti policininkės greičiausiai taip pat buvo paveiktos "tų dienų".

2017 m. gegužės 31 d., trečiadienis

Šiandien leidžiu tau pasirinkti.Ak, kaip norėčiau aš tylėti,
Ir nematyt to ką matau.
Nusukti žvilgsnį, užsimerkti,
Pamiršt ir negalvot daugiau.

Bet tavo norai negalioja,
Tu negali to sustabyt,
Ir tu kalbi, kalbi į orą,
Kvailiai to gali neklausyt.

Tu perspėji, visus kam skirta,
O jie pasirenka kas bus,
Skriaudos išvengs tas kas išgirsta,
O kas neklauso, tas pražus.

2017 m. gegužės 30 d., antradienis

Dievas nėra mirusiųjų Dievas, bet gyvųjų...

 Pas jį atėjo sadukiejų, kurie neigia mirusiųjų prisikėlimą, ir paklausė: „Mokytojau, Mozė yra mums parašęs: Jei kieno vedęs brolis numirtų bevaikis, tuomet jo brolis tegul veda našlę ir pažadina savo broliui palikuonių. Taigi yra buvę septyni broliai. Pirmasis vedė žmoną ir mirė bevaikis. Ją vedė antrasis, paskui trečiasis ir paeiliui visi septyni, ir mirė, nepalikdami vaikų. Galiausiai mirė ir ta moteris. Kurio gi žmona ji bus, kai mirusieji prisikels? Juk ji yra buvusi visų septynių žmona!“ Jėzus jiems atsakė: „Šio pasaulio vaikai veda ir teka, o kurie pasirodys verti dalyvauti aname pasaulyje ir mirusiųjų prisikėlime, tie neves ir netekės. Nebegalės jie ir mirti, nes būdami prisikėlimo vaikai,[ bus tolygūs angelams ir bus Dievo vaikai. O kad mirusieji prisikels, mini ir Mozė pasakojime apie krūmą, kur jis Viešpatį vadina Abraomo Dievu, Izaoko Dievu ir Jokūbo Dievu.

 Juk Dievas nėra mirusiųjų Dievas, bet gyvųjų, nes visi jam gyvena“.

2017 m. gegužės 26 d., penktadienis

Žaliųjų praporščikų programinės nuostatos: "Bealkoholinis alus, guminės moterys, VIRTUALI LIETUVA"

  Tik kvaili krikščionys tiki, kad yra tik vienas pasaulio gelbėtojas - Jėzus Kristus, o nuo Jo atsitraukusi, įvairiuose universitetuose brutualiai dresiruota žmonija pastoviai ieško gelbėtojų savo tarpe. Jausdami šias bedievių žmonių samonės tendencijas, mūsų nomenklaturščikai (be abejo kaip jiems įprasta kopijuodami užsienietiškus degradus) įkūrė naują ŽALIŪJŲ KOLŪKIEČIŲ PARTIJĄ.
 
   Pamenu sovietmečiu rodytą viena animacinį filmuką. Šiame filmuke ožiukas išgirsta išmintinga pamokymą apie tai, kad mūsų žemė yra panaši į obuolį (tokia apvali). Ožiukas stovi, žiūri į obuolį ir jam pradeda atrodyti, kad obuolys virsta žeme, su visais miškais, laukais ir namais ir tik staiga prasidėjusi audra nuplėšia ir nusviedžia ant žemės jo idilijos susikurtą obuolį-žemę. Pamatęs tai ožiukas susivokia, kad audra taip pat gali numesti ir visą žemę, todėl ją būtina gelbėti.

Drąsusis ožiukas susiranda kuolelį (pas kažkokią varlę išmaino į pasagą), vėliau savo varpelį išmaino į virvutę ir pamiškėje (nepabūgęs baisaus vilko) įkala kuolelį į žemę, prisiriša prie jo su virvele ir audros metu drąsiai ir atsidavusiai, visas sušlapęs ir sušalęs, laiko žemę su visais jos gyventojais.

Audros pabaigoje, žvėrys pradeda rinktis pas prisirišusį ožiuką ir klausinėti, ką gi jis daro? Ožiukas papasakoja apie obuolį-žemę ir kompetentingai moksliškai paaiškina, kad ją reikia laikyti, kad ji audros metu nenugriūtu.

Visi žvėrys, gyvuliai ir runkeliai savo gėdai susivokia, kad drąsusis ožiukas laikydamas žemę, laikė kartu ir juos. Todėl pradeda laaabai gerbti ožiuką. Sugrąžina jam visus jo daiktus ir greičiausiai išrenka jį savo prezidentu (nors filmuke to ir nėra, bet tai išvestinis mano spėjimas).

Vaikiška, gražu bet, bet visa tai gražu kol tai animacinis filmukas. Keisčiausia, kad dabar pasaulyje įsigali tokių apykvailių ožiukų ideologija. Dabar visiškai rimtai, aukščiausiais lygiais ir iš didžiausių mokslinių tribūnų, tokie infantilški ožiukai pasakoja apie žemę-obuolį, kurį tik jie prisirišę prie kuoliukų gali išgelbėti. Jie ne tik patys gelbėja žemė, bet vis daugiau tokių „ožiukų“ gelbėtojų pasekėju susiranda. O labiausiai neramina, šioje nebe vaikiškoje bakchanalijoje, kad žmonės daugumoje, kaip tie animacinio filmuko žvėrys, tiki ir žavisi „altruistiniais“ ožiukais aplinkosaugininkais. Visa tai būtų neverta dėmesio, jei nežinoti istorijos ir senolių išminties apie tai, kad gerais norais yra išgrįstas kelias į pragarą. Visos tos ideologijos, kurios paremtos principu apginti mus nuo mūsų pačių (aišku dėl gerų ir kilnių tikslų), prieina vienodą išvada, kad žmogus yra tas objektas su kuriuos tos ideologijos ir turi kovoti, tam, kad įgyvendinti savo „kilnius tikslus“.

p.s. Mes jau pergyvenome gerais norais iškeltą „nacijos grynumo“ ideologija - fašizmą arba kitaip rudąjį marą. Taip pat beveik atsikratėme „klasių kovos“ komunizmo ideologijos arba kitaip raudonojo maro. Bet dabar mes stovime „gamtosaugines“ isterijos „žaliojo maro“ priešaušryje, kuri vis labiau ir labiau įsibėgėja. Ir vėl daugeliui žmonių atrodo normalu ir netgi sveikintina šios ideologijos įsigalėjimas. Žmonės netgi nesipiktina, kai šios ideologijos apologetai tokie kaip Žakas Ivas Kusto, viešai pasisako, kad „tam, kad išsaugoti gamtą, mes turime sumažinti žmonių populiaciją iki puses milijardo žmonių“. Keista, kad nei pas viena nekyla klausimas kaip sumažinti? Gal užmigdyti? O gal kokiais nors specifiniais maisto papildais gražiai „civilizuotai“ „neskausmingai“ išmarinti?

 p.s.s. O gal pasiūlykim visiems tiem žaliesiems pirmiems būti tos "sumažinamos populiacijos" gretose? Padarykit gerą darbą, išgelbėkite gamtą ir visuomenę išnykdami patys. 

2017 m. gegužės 25 d., ketvirtadienis

Сборищу отмороженной российской оппозиции в Вильнюсе посвящается
Гнусные понятия,
Пошлая среда,
Лживые объятия,
Грязная страна.

Взять и уничтожить всё?
Новое взрастить.
Было это деланно,
Хватит так шутить.

На крылатых пенисах,
В рай не ускакать,
Мозг от мыслей пенится,
Взят и отобрать.

..
.."Всё по правде сделаем,
Дали бы нам власть.
И деньжат побольше бы,
Нам ведь в падлу красть.

Мы тут всё по новому,
Будем управлять.
Новые хозяева,
Старых расстрелять."..
..

А потом, как водится,
Новая волна.
Делать вновь научится,
Старые дела.

Вы не верьте молоди,
Глупая она,
Розги приготовьте ей,
Так, чтобы сполна.

2017 m. gegužės 21 d., sekmadienis

Viena raidė kuri galėjo sunaikinti šiuolaikinę civilizaciją.


   Šiuo metu vis labiau įsibėgėja prievartinis trijų raidžių kišimas į bejėgiškumo būsenoje esančią ir savų subobėjusių vyrų išduotą Lietuvių kalbą. Tie patys personažai kurie pateisino mažosios Garliavos kankinės prievartavimą posakiais "na kas čia tokio tik pora kartų įkišo", lygiai taip pat išvertę savo iškrypėliškus veizolus, kolūkietiškai mykia, jog kelios raidelės tai nieko tokio ilgiausiai Europoje savo lingvistinę nekaltybę išsaugojusiai Lietuvių kalbai.

   Kiekvienas krikščionis žino, jog viena raidė tai labai svarbu. Todėl jei krikščionis bando įkalbėti arba tiesiog pateisina Lietuvos nusistovėjusio raidyno prievartavimą trimis raidėmis, tuomet jis yra arba "šiaudinis" t.y. nieko nesuvokiantis mūsų mokyme ožys (tokius Kristus savo laiku pastatys kairėje) arba labai gudrus Judas niekšelis, bandantis pakenkti tiems tarp kurių jis gyvena.

   Dar Gilbertas Keitas Čestertonas rašė, jog viena raidelė galėjo visiškai sunaikinti pačią šiuolaikinę civilizaciją. Jei eretikams mūsų civilizacijos pradžioje būtų pavykę pakeisti vieną vienintelę raidę tikėjimo išpažinime, pasaulio kurį mes matome dabar nebūtų buvę. Viena vienitelė raidelė keitė patį suvokimą kas yra Kristus ir visą Jo mokymo esmę.

  Ar Jėzus Kristus yra vienos esybės (homoousios) su  Tėvu Dievu ar tik panašios (homoiousios) tapatybės?

   Jei mūsų šlovingi dvasiniai protėviai nebūtu pasirengę mirti už vieną raidę ir leistų šetono valdomiems žmogeliams ją ikišti į Krikščionių tikėjimo išpažinimą, tuomet nebeliktų pačio tikėjimo ir kaip išdavos šiuolaikinės civilizacijos.

p.s. Kažkada galvojau, kaip keista, kad senosios Lietuvos Seime neatsirado nei vieno drąsaus vyro kuris nudėtų Upytės bajorą Vladislovą Čičinską, kad jis savo išdavyste nepridarytų tiek nuostolių. Kodėl tą teko padaryti (anot Maironio) žaibui?

O ant tilto guli kūnas;
Tai Čičinskas. Koks baisus!
Žiemą nutrenkė perkūnas
Rūbus nudrėskė visus!..

2017 m. gegužės 19 d., penktadienis

Praporščikas pasiskolino dar virš milijardoGrąžinkit praporščikui lazdą,
Ir ženklą "draudžiama sustot",
Nes baigia vargšą Lietuvėlę,
Žaliasis, visą išparduot.

Įsuko kūdikių prekybą,
Eilėj raidynas papigiai,
Ir skolas, ponas policajus,
Augina vėl labai smagiai.

Grąžinkit praporščikui lazdą,
Kuri pastatė jam namus,
Nes greitai su lazdom ir terbom,
Pasiųs jis po pasaulį mus.

2017 m. gegužės 8 d., pirmadienis

Įdomūs kadrai.


 Kadangi įsigalės neteisybė, daugelio meilė atšals. O kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas.

2017 m. gegužės 5 d., penktadienis

Susipažinkite poTapinas.


  Šiaip niekada neesu girdėjas apie šį, gėjumi apsimetantį, slaptą metroseksualą, bet vakar pasidomėjau "who is this person?".

   Naršydamas internete atkreipiau dėmesį jog Lietuvos politinės vištidės platybėse bandoma įpūsti eilinį skandaliuką, pakišant sveikatos ministrui Verygai kiaulę. Ėjimas banaliai paprastas, į priėmimą siunčiamas visuomeninis aktyvistas Minedas. Nepriimsi Minedo būsi apkaltintas nepagarba piliečiui, priimsi Minedą, tapsi Minedu. Simple.

  Bet šiuo kart Veryga parodė aukščiausio politinio pilotažo klasę. Lietuvoje to seniai neesu matęs. Jis maloniai priėmė Minedą, paspaudė jam ranką ir tuoj pat išplatino komentarą, trumpai jis skambėtų taip: "Lietuvoje visi piliečiai yra vienodai svarbūs, nesvarbu kokią kiti piliečiai yra susidarę apie juos nuomonę". Taip ir šimtą kart taip! Protingas, kvailas, juodas, baltas, kuilys, boba, gėjus, metroseksualas ar pan. visi yra žmonės kuriuos verta išklausyti.

  Super.

  Bet toliau skaitau. Iš kanapių išlenda kažkoks poTapinas, su banaliu tekstuku turėjusiu pašiepti Verygą: "Aš naikinu ministerijos viešųjų ryšių skyrių!" ir bla bla bla. Pykšt, bet pataikė sau į koją. Pačio Verygos superinio ėjimo šviesoje, šis "conclusion" komentaras ne tik prarado savo vertę, bet iliustravo poTapiną kaip kvailoką ir paviršutinišką interneto trolį. Bent jau mano buvo toks įspūdis.

    Nežinodamas kas tas poTapinas nutariau pasinagrinėti kuo gi jis yra svarbus, jei jo komentaras įdedamas delfyje šalia valstybės ministro komentaro. Ir radau ištisas marias snargių ir banalybių, kurias jei  netyčia atsiverčiu, visada praleidžiu po pirmų sakinių, niekada nesidomėdamas kas jų autorius.

  Dar radau jo autorinę video rusų kalba "Держитесь там". Kadangi rusų kalba mano antra gimtoji, pamaniau pasižiūrėsiu kokybišką politinę satyrą (panašią į "ГОСПОДИН ХОРОШИЙ" Rusijoje). Juk Sorošo emisarai meta didelius pinigus medžiodamji talentingus gėjus savo politinės propagandos įgyvendinimui rusų tarpe. Pas daugelį jų tikrai neblogi projektai gaunasi. Logiška, kad ir poTapinas už gerus pinigus turėtų sukurti kokius nors superinius tekstukus.  Bet čia turėjau skaudžiai nusivilti ta kolūkietiška banalybę kurią pamačiau. Siaubas. Tiesa pasakius net neturiu už ko užsikabinti, kad pakomentuoti tai ką vebleno šį "žvaigždė". Vienintelis įspūdis pažiūrėjus, tai yra gėdos jausmas. Ką Rusijos opozicijos elektoratas pagalvos apie Lietuvos kurybinę erdvę, jei šitas banalus nulis yra pristatomas, kaip "geriausias Lietuvos žurnalistas"?

  Brrr. Kaip dabar išžiūrėti visa tai atgal iš akių?

p.s.  Ei Sorošiniai jūs be reikalo švaistote pinigus, poTapinas tikrai nėra talentingas gėjus. Tai eilinis, bukas ir banalus (nors ir giliai po gėjaus kauke užikonspiravęs) metroseksualas.

p.s.s. Nors gal aš klystu.  Gal tai labai protingas Putino agentas, užsikonspiravęs po gėjaus kaukę dėvinčio, debilavoto metroseksualo imidžu, tokiu būdu gudriai žlugdydamas liberalizmo internacionalo pastangas pakeisti Putino režimą?

Who knows?

Кто хочет купить себе хозяина?


По образу создал Господь меня,
Подобие забыл добавить,
Поэтому фейсбучная трухня,
Как мотыльков на свечку нас всех манит.

И как гостям альбомы бабушки пихают,
Показывая голых деток писюны,
Так же и я, свои тупые фотки,
Всё постчу для скучающей толпы.

Я лайкаю "друзей", чтобы и мне кто лайкнул,
И комент ради комента пишу,
Ах Цукенберг, как хитро всё расставил
Пол мира в позу шесть и девять уложил.

2017 m. gegužės 4 d., ketvirtadienis

Dantukai
Saugok vaike tu dantukus,
Nevalyk jų šepetukais,
Būk protingas, nekvailiok,
Dantų pastos nenaudok.

Bus sveiki tavo dantukai,
Ir balti kaip karoliukai,
Jei kvailių tu neklausysi,
Ir dantukų nevalysi.

Tau dantukai padėkos,
Be skylučių jie gyvuos,
Ir dantistams niekadėjams,
Darbo niekad nebeduos.

2017 m. gegužės 3 d., trečiadienis

бабушкин МакронНе Бонапарт, и не Де Голь,
Смельчала кровь французская,
Знакомитесь бабушкин Макрон,
Шалун - душка послушная.

"Вперёд" французов поведёт,
Как бабушку, неопытно.
И то что "дяди" говорят,
Он сделает безропотно.

Неужто в правду шевалье,
Позор в Олимп поднимут?
И с Альфонсито ла омбре,
Французы дружно сгинут.

2017 m. gegužės 2 d., antradienis

Kuboje
Smėlis, vakaras ir bangos
Karštas bučinys
Groja tolumoj orkestras
Krečia jaudulys
Šiluma alsuoja kopos
Tu tokia graži
Klykia baltosios žuvėdros
Esam taip arti
Tolumoj praplaukia laivas
Tu mano glėbį

Viskas, nėra aplinkui nieko
Mes, tik mes vieni!

Sukasi dangus žvaigždėtas
Mūsų aistroje
Ir mėnulis sidabrinis
Čia visai šalia
Laikas dingo, jo nebėra
Tiktai mes drauge
Begalinė amžinybė ir

  ... kas tai?

                    Aušra!!!

Per akimirka pradingo aistroje naktis,
Bet jų daug dar mūsų laukia,

Nuostabi šalis!!!

2017 m. balandžio 30 d., sekmadienis

Parduodama meilė
   Vienas JAV protestantų koledžo dėstytojas pateikė tokią krikščionybės istorijos trumpą santrauką:

“Krikščionybė prasidėjo Palestinoje kaip bendrija; vėliau ji perėjo į Graikija ir tapo filosofija; kuomet krikščionybė pateko į Italija, ji tapo religine institucija; Europoje ji pavirto tiesiog kultūra; bet štai kuomet krikščionybė pateko į Amerika, ji tapo verslu (enterprise)."

Kad studentai geriau įsisąmonintų žodį „enterprise“, dėstytojas jiems paaiškino, kad tai tas pats kas biznis.

Tuomet pakėlė ranką viena jauna studentė ir paklausė:

Iš bažnyčios padarytas biznis? O argi Bažnyčia ne turėtų būti kūnas?

Profesorius atsakė, kad be abejo bažnyčia tai kūnas.

Tuomet mergina pratęsė:

O jei kūnas tampa bizniu, argi tai nėra vadinama prostitucija?


Senoliai sakydavo: Vaiko lūpomis kalba tiesa.

Biblija moko:

....... 'Iš vaikų ir žindomų kūdikių lūpų Tu paruošei sau tobulą gyrių'?' (Mt 21,16)

  Per savo Dievoieškos metus aš sutikau daug visokių žmonių kurie vadina save krikščionimis. Ieškodamas Kristaus brolijos šiuolaikiniame pasaulyje, kol kas radau tik elementarų biznį Jėzaus vardu (Biblijoje tai leistina) ir labai žmogiškus psichologinius žaidimus, kurie kažkodėl vadinami bažnyčia (iki tam tikro lygio nedraudžiama Biblijoje). Bet visa ši veikla nieko neturi bendra su Kristaus Brolija ir Brolišku bendravimu, kuris Kristaus įvardintas posakiu „Mylėkite vienas kitą, kaip Aš jus esu pamilęs“.

Luko evangelijoje (Lk 18,8) aprašoma Kristaus kalba su savo pirmaisiais mokiniais. Ten mūsų Mokytojas nuramina abejojančius dėl Dievo pagalbos ir gale atsidūsta „Bet ar atėjęs Žmogaus Sūnus beras žemėje tikėjimą?'.

Jėzaus Kristaus antrojo atėjimo metu, gali visiškai nebelikti tikėjimo žemėje. Greičiausiai liks (o gal jau ir liko) tik tikėjimo atšvaitas - forma, kuri bus vadinamas bažnyčia, bet tikėjimas bus prarastas.

Apie šiuos laikus Jėzus kalbėjo: Kadangi įsigalės neteisumas, daugelio meilė atšals. (Mt 24,12)

Apsižvalgyk aplinkui, ar tu asmeniškai kur nors aplinkui save matai meilę? Aš kalbu apie tą meilę kuri yra kantri, maloni, nepavydi, nesigirianti, neišpuikusi, nesielgianti nepadoriai, neieškanti savo naudos, nepasiduodanti piktumui, nemąstanti piktai, nesidžiaugianti neteisybe, besidžiaugianti tiesa, visa pakenčianti, viskuo tikinti, viskuo besivilianti ir viską ištverianti. Ar tokią meilę matai kur nors aplinkui?

Jei tu krikščionis ir jos nematai savo bažnyčioje, reiškia tame surinkime nėra Kristaus. Bet ar tai reiškia, kad tu iš ten turi išeiti? Jokiu būdu ne, nes tuomet tu pažeisi kitą Biblijos nurodymą: „Neapleiskime savųjų susirinkimo, kaip kai kurie yra pratę, bet raginkime vieni kitus juo labiau, juo aiškiau regime besiartinančią dieną.“ (Žyd 10,25). Pamatęs, kad nėra meilės tavo bažnyčioje, tu būk ta Kristaus meile ir drąsiai kalbėk apie tai kitiems. Jei tame surinkime yra Dievo žmonių, jie atsivers ir surinkimas atgis, bet jeigu ten tik biznio veidmainių sambūris, jie nepakęs tavęs ir pašalins iš savo tarpo. Nebijok, nes būtent apie tai kalbėjo mūsų Viešpats: „Jie šalins jus iš sinagogų, ir ateina valanda, kada tie, kurie jus žudys, tarsis tarnaują Dievui.“ (Jn 16,2). Jei tave pašalino iš tokios bažnyčios, reiškia Kristaus malonė yra su tavimi, nepergyvenk ir ištvermingai tikėk, Dievas išspręs visas tavo problemas ir rūpesčius. Reiškia didelis yra tavo atlygis. O tave atmetusieji, prarado Dievo malonę.

Krikščioniui svarbu visada prisiminti Mokytojo įsakymą: Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte: kaip Aš jus pamilau, kad ir jūs mylėtumėte vienas kitą. Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus'.

Tik iš meilės atpažinsi tikrą Kristaus broliją. Kur nėra meilės ten nėra Kristaus.

Kai mes meldžiamės šeimoje, kas kartą po maldos, mes visi apsikabiname ir nuoširdžiai pasakome, kad mylime vienas kitą, net jeigu iki to buvome susipykę.

Ten kur meilė, ten yra Kristus.

2017 m. balandžio 29 d., šeštadienis

Ar gerontofilas Makronas suės savo bobulę po rinkimų?
  Sovietmečiu plunksnos brolija (žurnalistai, rašytojai, poetai ir netgi marksistinių mokyklų dėstytojai) turėjo įdomų uždraustų naujienų ir nuomonių pateikimo būdą, apeinant geležinę cenzūrą.  "Viešas visuotinis pasmerkimas". Viešai smerkiant, budavo įdedamas ir smerkiamo požiūrio ar veiksmo aprašymas. Būtent tas aprašymas ir buvo stumoklis protaujantiems domėtis "smerkiama" tema.
  Neseniai beveik visa mūsų žiniasklaida išreklamavo Telšių mokytoją, papasakojusią apie tai kiek spermos suvalgo gėjai ir apie tai, kad dėl tokio skurdaus maitinimosi susirgę maniakaline depresija, jie dažniausiai pradeda žudyti ir periodiškai suėda savo aukas.
  Vis daugiau signalų iš Prancūzijos apie tai, kad Makronas ne tik atviras gerontofilas, bet ir slaptas Telšių mokytojos pasakojimo herojus. Dėl šios priežasties Prancūzijos šeimų sąjunga netgi rekomendavo savo remėjams už jį nebalsuoti.
  Šiaip tikrai neaišku kuo maitinasi kandidatas į Prancūzijos prezidentus, bet jo nesveikas liesumas ir šiek tiek manjakiškos akys išduoda, jog jo "grand-mère" gaminti nesugeba arba tiesiog dėl senatvės nebepajėgia.
  Jeigu Prancūzijos šeimų sąjungos informacija tiksli, tuomet kol dar yra pas jį tikslas, užimantis visą jo kasdienybę, bijoti nėra ko, bet po to kai rinkimų vajus praeis (nesvarbu laimės jis ar ne) ir ateis pilka kasdienybė, va tada bobutei gali iškilti pavojus.

p.s. Tikėkimės, kad viskas bus gerai ir Makronienė nukeliaus pas Abraomą natūraliai, be jokios pagalbos. O kol kas galime palinkėti Nekronui, oi atsiprašau Makronui dar labiau pasistengti  iškėlus šūkį, "Visos Prancūzijos vurdalakai vienykitės!" nes gali būti, kad jų ir tėra tik 23,9 procento visoje Prancūzijoje.

Bet kokiu atveju nėra svarbu kas ir kaip balsuoja, svarbu kas ir kaip skaičiuoja.

2017 m. balandžio 27 d., ketvirtadienis

Amerikiečių animacinis filmukas apie visokius "-izmus". Labai aktualus Liberal-izmo isigalėjimo akivaizdoje.

  Žydų sukurtas komunizmas mutavo ir tapo žydišku liberalizmu, bet jo tikslai tie patys. Jokių šeimų pas gojus (jūsų žmonos, smurto prieš moteris konvencijos pagalba, išlėto tampa feministinėmis kurvomis. Smurto prieš vaikus įstatymais vaikai perduodami valstybei, o valdžia dabar yra žydiški liberalai, todėl vergų pardavimų ir prostitucijos bizniai sužydės dar labiau). Jokios nuosavybės pas gojus (žalieji pasirūpins jūsų žeme, gyvuliais ir augalais. Paveldosaugininkai su architektais jūsų namais). Jokių pinigų pas gojus, tik virtualūs bonusai "bankų sąskaitose" lojaliems maitintis. Antisemitizmo, holokausto neigimo, tolerancijos/neapykantos ir t.t. įstatymai pasirūpins jūsų teisinga nuomone (kalbėsite tik tai kas bus leista). Pagaliau "Farmacinė sistema" (priverstiniai skiepai, "epidemijų prevencijos tarnybų savivalė, gojų - darbinių gyvulių čipavimas) užtikrins griežtą galvijų populiacijos, valdymo ir tinkamumo kontrolę. Už kurią gojai dar ir susimokės (Prievartinis sveikatos mokestis)

ES (Evrėjų sąjunga) turi būti sunaikinta !

2017 m. balandžio 23 d., sekmadienis

Где рождаются стихи...Где не открытая реальность,
Где мир прекрасных вещих снов,

Там собираются поэты,
На праздник самых разных слов.

Там нет ни времени ни счёта.
Ни высоты ни глубины.

Любовь там с Мудростью,
Пришедшим,
                  даёт предвечные стихи.

2017 m. balandžio 22 d., šeštadienis

Pakrautas auksu asilas, paims bet kokią tvirtovę   Biblija mus moko, kad skolininkas tampa skolintojo vergu. Tai aksioma (aksioma sen.gr. ἀξίωμα — nekintamas teiginys priimamas kaip neabejotina tiesa be įrodymų). Visa žmonijos vystymosi istorija mus moko, kad vergystė tai neišvengiama skolinimosi pasekmė. Nesiskolink nes tapsi vergu, tai Dievo perspėjimas, kuris yra toks pat tikras kaip ir tai, kad jeigu šoksi nuo uolos - užsimuši.

Labai keista padėtis dabartinėje mūsų visuomenėję. Net jeigu žmogus seka Dievo perspėjimu ir nesiskolina, jis vis viena tampa skolininku. Dėka mūsų valstybę administruojančios kolūkiečių nomenklatūros, mes visi sparčiai tampame skolininkais. Lietuva skolinga 18 milijardų eurų. Kiekvienas iš mūsų, net ką tik gimęs vaikas jau yra skolingas per 6000 eurų. Kadangi mano šeimoje keturi vaikai, tai mano šeima jau skolinga užsieniečiams daugiau nei 36 000 eurų. Neapsigaukite skola ne rona, ne užgis. Žmonės kurie administruoja Lietuvą, sąmoningai arba ne, bet labai sparčiai daro mus visus užsieniečių vergais.

Nemanykite, kad tai jūsų neliečia tiesiogiai. Privalomas sveikatos draudimo mokestis, abonentiniai mokesčiai elektrai, prievartinis centralizuoto vandens pajungimas privatiems namams, nepakeliami komunaliniai mokesčiai, prievartinis darbas bedarbiams, protu nesuvokiamas pridėtinės vertės mokesčio dydis maistui, vis kylantys akcizai, tai tik pirmosios kregždės to, kas mus laukia ateityje. Nomenklaturščikų bravūriškai (per žioplumą, kvailumą ar sąmoningai to aš nežinau) auginamą skolą, mes su jumis ir mūsų vaikai turėsime atidirbti arba emigruoti (daugelis jau dabar pasirinko būtent šį kelią). Bet abu šie keliai yra vergystės keliai.

Finansinė okupacija yra daug baisesnė, nei karinė. Finansinės okupacijos sąlygomis degraduojanti, vergais paversta tauta, nebežino prieš ką nukreipti savo pykti. Visi tie farsai pavadinimu „rinkimai“, nieko nepakeičia. Vienus valstybės skolų administratorius pakeičia kiti. Afrika, pietų amerika tai labai pamokantis finansinės okupacijos pavyzdys. Kolonijinį valdymą pakeitė finansinis valdymas. Visos tos paramos „vargstantiesiems“ tai tėra kyšiai vergų tautų „elitui“ tam, kad jie net nebandytų išlaisvinti savo tautų iš finansinės vergystės.

Su buvusiomis rytų komunistinio bloko šalimis elgiamasi taip pat kaip ir su afrikos aborigenais. Visos to Europinės/pasaulinės „paramos“, realybėje tėra kyšiai nomenklatūrai už teisę besarmatiškai apiplėšinėti jų tautas. Visi puikiai žinom, kas pelnosi ir bujoja „dalindami(-iesi)“ šias paramas.

„Pasaulis keičiasi“, „dabar nebe tie laikai“, juokingos frazės kurios sugalvotos tam, kad pateisinti nuo Kristaus atsitraukusių „elitinių“ idijotų degradaciją. Dar senovės Makedonijos karalius Pilypas (Aleksandro Makedoniečio Tėvas) pirmas suformulavo papirkimo kare principą sukūręs aforizmą: „Pakrautas auksu asilas, paims bet kokią tvirtovę“. Raudonuosius komisarus pakeitę žydrieji komisarai, tiesiog pakrovė auksu asilą (EU „parama“) ir nusipirko sau vergais ištisas tautas - Lietuviai, Lenkai, Slovakai, Latviai, Estai ir t.t.

   Krikščioniškos Islandijos tautos lyderiai, gakščiai nuvijo auksu pakrautą komisarų asilą nuo savo tautos tvirtovės sienų, o išmintingiausias europoje, Britų elitas, grakščiai parodė neokomisarams vidurinį pirštą. Tai būtų neįsivaizduojamas poelgis, vergiškų dušelių materialistams kolchoznikams, administruojantiems mūsų valstybę (tiksliau prižiūrintiems prasiskolinusios valstybės turtą ir baudžiaunininkus).

p.s. Nieko nepadarysi, Y tep kap Y, tep rokoujas Žemaitę. Telieka žemai nusilenkti ir iš jaudulio drebančiu balsu sudainuoti naujiems ponams komisarams ir komisarėms: „velcom to lithuania land of the beautiful slaves .....“

2017 m. balandžio 21 d., penktadienis

виртуальненко так, современенько
Я жил во сне, а наяву я бредил,
В нирване, на работу я ходил.
Астральным телом, кроссы бегал.
И аурою махая я врагов губил.

Я с инью жил, а янь любил,
И к карме часто заходил.
В реале грубым аватаром,
От безнадёжности скулил.

Я чистил чакры заграницей,
И порчу свечками палил,

....Ах что за жизнь у селфилицых,

             Кто в фейсбук всю её залил.

2017 m. balandžio 20 d., ketvirtadienis

Prie Brežnevo buvo stagnacija, prie Andropovo praporščikų - evakuacija.


  Kodėl ką berinktume į valdžią gaunasi arba socialdemokratinis Brežnevo klonas arba beširdis žydiškas Andropovo konservatorius? Atsakymas paprastas. Didžioji dauguma mūsų viešąją politiką formuojančių intelektualų, tai sovdepinės mokyklos išauginti senosios sistemos klonai. Jie nekalti dėl savo lagerinio/kolūkinio mąstymo, tiesiog tokius juos brutualiai išdresiravo sistema ir mechaninis pasikeitimas jų sąmonėje neįmanomas. Šiems intelektualams bet kuris žmogus, kuris uždirba pragyvenimui pats, nekaulydamas pinigų iš valstybės, yra turginis krautuvininkas. O jei žmogus dar, neduok Dieve, bando statytis namus ir turi nuosavybę, kurią nori tvarkyti, komunistinės sistemos inteligentijai jis kelią alergija ir niežulį. Jų suvokimas leidžia tik vieną bendrabūvį visuomenėje – lygiavos kolchozą, kur viskas priklauso niekam (liaudžiai), o privilegijas turi tos "liaudies/vergų" prižiūrėtojai, nomenklatūra. Jei žmogus ir turi kokią nuosavybę, tuomet jos naudojimą reikia taip apsunkinti, kad išliktu tik plika teisė, panaši į sovdepinę konstituciją. Konstitucija yra, o teisių nėra. Nori išgyventi šioje sistemoje, ieškok priėjimo prie nomenklaturščiko. Normaliems žmonėms tai nepriimtina, todėl ir bėga ten kur dar išliko žmonių valdžia, o ne mirtinai sužeisto ir stebuklingai išgijusio žveries/sistemos valdymas .

Visi dabartiniai Lietuvos įstatymai, tai nepridengtas Lietuvių nuosavybės nacionalizavimas, nes naudotis ja legaliai beveik neįmanoma. Ribojimai, draudimai, reglamentavimai totalūs. Vien tik kyšių pagalba, galima ką nors daryti savo nuosavoje žemėje ir savo nuosavame name.

Solženicynas labai taikliai įvardino tokius sovdepinius intelektualus - obrazovanščina. Ten kur vyraujančios ideologijos vejas pučia, ten obrazovanščina ir nuplūduriuoja.

Po to, kai žmogaus nevertinanti ideologija žlugo senajame sojūze, tos ideologijos pagimdyti dresiruoti parazitai (kuriuos mūsų senoliai taikliai įvadino - „Raudonosios uteles“) labai greitai pažaliavo ir dabar po truputį baigia užtvindyti ne tik CCCP‘o kontrolėje buvusią teritoriją, bet ir beveik visą pasaulį.

Dabar nebe madinga kritikuoti „žaliųjų“ ideologija. Jie visiems nurodinėja kaip gyventi, ką daryti, ką valgyti, kaip gydytis, ką sodinti ir pan. Šios ideologijos fanatikų kalbose nuolat girdime, kad žmogus tai didžiausias jų stabo – gamtos, priešas. Todėl žmonių populiacija turi būti sumažinta (nesakant kaip), o išgyvenusieji žaliųjų valdymą, turi būti sukišti į tvartų tipo betonines dėžes, nustatant jiems galvijų priežiūros taisykles, asmeninius numerius, o netolimoje ateityje visus kaip karves sučipuoti, kad kontrolė būtų nepriekaištinga.

Komunizma stačiusio sojūzo sisteminiai sraigteliai labai tinkami naujojo (žaliojo) komunizmo statybai. Naujajame Evrėjų sojūze, jau dabar pinigai tampa tik įsivaizduojamu dalyku. Tai tik elektroniniai virtualūs vienetai, leidžiantys kontroliuojamiems maitintis ir gauti atitinkamą dalį gerybių. Kuo jums ne senų šūkių „Pirmyn į šviesią komunizmo ateitį. Iš kiekvieno pagal sugebėjimus, kiekvienam pagal poreikius“ įgyvendinimas realybėje, europiniu mastu. Mordechajaus Markso paskelbta pasaulinė revoliucija vykdoma „žingsnis po žingsnio“ principu, bet dabar nebe su raudona, o su žalia vėliava. Tai reali, žvėriška diktatūra, būtent todėl mūsų, sovietmečiu išdresiruota obrazovanščina, didelėmis veršio akimis klapsėdama, palaikys viską, kad įtikti vyraujančiai ir jai artimai ideologijai.

Naujai ideologijai reikia suardyti šeimas (kaip atgyveną ir jų ideologijos neįveikiamą bastioną), intelektualai lieja krokodilo ašaras ir buldozerio principu stumia įstatymus dėl „būtinybės stabdyti smurtą šeimose ir ginti vaikų teises“, atveriant kelią nomenklatūrai ir teisėsaugai kištis į šeimą net neesant jokių prašymų. Nauja ideologija numato, kad sojūzo pakraščių smulkmė turi būti stambinama ir Lietuvą reikia prijungti prie lenkijos. Intelektualai nedelsiant spingdami pradeda rėkauti dėl žmogaus teisių rašyti pavardes pagal lenkijos gramatikos taisykles. Žingsnis po žingsnio darydami Lietuvą, lenkijos provincija.

Neleisti žmonėms gyventi laisvai savo žemėje, statytis namus sau ir savo vaikams, tai yra vienas iš šios senos, bet naujai nudažytos ideologijos uždavinys. Jų tikslas, galvijais paverstus žmones, sukišti į sovdepinio tipo betoninius „perkunkiemius“, nes tik taip juos įmanoma totaliai sukontroliuoti.

P.s. Šlykštu, nes niekas nepasikeitė. Nors antižmogiška ideologija ir persidažė iš raudonos į žalią spalvą, bet žvėriška ir žmogaus nekenčianti esybė nepasikeitė, ji tik tapo gudresnė ir todėl dar labiau pavojinga žmonijai.

2017 m. balandžio 19 d., trečiadienis

опять сорок пять
Ох зачем и почему
Мы собрались на войну?

Нам бы водочки попить,
Да с девчонкой замутить.

Генералы охренели,
О походе завопели.

В голове у них одно,
Выбить с ворога дерьмо.

Пушки, танки да ракеты,
Как детям малым конфеты.

Не по чём им наши грёзы,
Их не тронут бабьи слёзы.


.....

Раз уж подняли волну,
На войну,
                   так на войну.

2017 m. balandžio 18 d., antradienis

СтихиСтихи пишу как тот вояка,
Рубает саблей от плеча.

И в рифму я слова вставляю,
Как пулю в патронташ ружья.

Нетленный смысл гляденя в корень, 
Ведь гениальность в простоте,

Где просто вовсе не так просто,
Как это выглядит из вне.

2017 m. balandžio 13 d., ketvirtadienis

iškilmių su piktais darbais negaliu aš pakęsti.

Klausykitės VIEŠPATIES žodžio,
Sodomos valdovai,
išgirskite, ko mūsų Dievas moko,
jūs, Gomoros žmonės!
„Negi man reikia jūsų aukų gausybės?“ –
sako VIEŠPATS.
„Man jau įgriso jūsų deginami avinai
ir peniukšlių taukai;
neteikia man malonumo
jaučių, avių ir ožių kraujas.
Kada ateinate pamatyti mano veido,
ar to kas prašo iš jūsų?
Netrypkite daugiau mano prieangių!
Liaukitės aukoję bevertes atnašas,
smilkalai kelia man pasibjaurėjimą.
Mėnulio jaunaties ir šabo, sueigų šaukimo –
iškilmių su piktais darbais negaliu aš pakęsti.
Jūsų mėnulio jaunatimis ir iškilmėmis aš šlykščiuosi, –
jie man našta,
kurią pailsau nešti.
Kai jūs tiesite rankas,
aš nugręšiu savo akis nuo jūsų.
Net jei ir ilgai melsitės,
aš jūsų negirdėsiu.
Jūsų rankos visos kruvinos!
Nusiplaukite ir būkite švarūs!
Pašalinkite savo darbų blogį man iš akių,
liaukitės darę pikta,
mokykitės gera daryti.
Atsidėkite teisingumui,
padėkite engiamajam,
užstokite našlaitį,
ginkite našlės bylą“.

VIEŠPATS sako:
„Eikit šen, drauge pasvarstykime:
esate paraudę nuo nuodėmių, aš jus išbaltinsiu kaip sniegą.
Nors jūsų nuodėmės ir yra raudonos it kraujas,
jos gali tapti baltos kaip vilna.
Jeigu jūs dėsitės į širdį ir paklusite,
valgysite krašto gėrybes,
bet jeigu atsisakote paklusti,
sudoros jus kalavijas“.

2017 m. balandžio 11 d., antradienis

Nomenklatūra - nuo lotynų žodžio Nomenklator (šeimininko previligijuotas vergas)


Kai užsieniečiai niekindavo kilmingosios Spartos gyventojus sakydami, kad šie neišsilavinę stačiokai, Spartiečiai atkirsdavo „Taip mes vieninteliai iš visų Graikų neesame išmokę visų jūsų šlykštybių“.

  Mus valdanti kolūkietiška nomenklatūra kopijuoja viską, net nesusimąstydama kas ir kam sukūrė tam tikras normas ir bendrabūvio mechanizmus. Visa Lietuvos įstatyminė bazė tai kažkoks skirtingų užsienietiškų įstatymų kratinys, neturintis jokio sąryšio su mūsų gyvenimo realybę ir skirtas tik tam tikrų merkantilinių interesų tenkinimui. Visi įstatymai priimami su intencija "o vat estai (kaip pavyzdys) jau turi tokį įstatymą".

   Aš dar kartą grįšiu prie Graikų (senovės Graikų, nes dabartiniai su jais neturi nieko bendra). Įstatymas Graikų kalboje buvo įvardijamas žodžiu „nomos“. Žodis "nomos" turi daug reikšmių, viena iš jų yra – „Griežtos formos muzikinis kūrinys“. Graikai puikiai suvokė, kad įstatymas turi būti harmoningas kaip muzikos kūrinys. Ar mūsų įstatymai jums primena muzikos kūrinį? Abejoju, greičiau tai kažkokia padrikų garsų kakofonija. Lietuvoje nėra žmonių kurie nebijotų imtis valdyti šalį. Aš nekalbu apie atėjimą į valdžią savo asmeniniam gerbuviui tenkinti, aš kalbu apie bendruomenės gerovę. Dabartinėje valdžioje yra tik tie, kas sugeba prisitaikyti, o ne valdyti. Valdymas yra atsakomybės už priimtus sprendimus prisiėmimas, ar kas nors mūsų valdžioje prisiima atsakomybę už tai ką jie daro?  Mes kiekvienas sumokame nuo kiekvieno tūkstančio eurų, per įvairius mokesčius, beveik 70 proc. mokesčių. Ar suprantate, kad mes kas savaitę dirbame neaišku kam beveik 4,5 dienas nemokamai. Net baudžiaunininkai turėdavo mažesnį lažą savo ponams. Dėl kolūkiečių buko valdymo, didžioji dalis Lietuvos žmonių jau paversti bankų ir įvairių finansinių aferistų vergais. Žmonės vergauja keliuose darbuose, žemindamiesi ir kentėdami viską vien už tai, kad susimokėti eilinę išpirką savo vergvaldžiui – žydų bankui. Žydai Lietuvoje ima atvirai plėšikiškas palūkanas, kai tuo tarpu iš savų jie neplėšia. Normalios bendruomenės už plėšikavimą sodina, bet mūsų "škurleliai" taip pat jau dirba užsieniečiams. Iki šiol Lietuvoje nėra normalios, skaidrios ir lengvai įgyvendinamos fizinių asmenų bankroto procedūros, todėl į tarptautinių finansinių aferistų tinklą papuolę mūsų piliečiai, nebeturi galimybės netgi pradėti gyvenimą iš naujo ir yra tapę amžinais vergais. Mus valdantys idiotai sutiko su tuo, kad Lietuviams iš Europos fondų būtų mokami pinigai (grašiai) už tai, kad jie jau nebedirbtų tų darbų iš kurių visada prasimaitinsi. Ir tai nėra slapta, vos ne kiekvienas laikraštis yra prikimštas reklamos apie išmokas tiems kas atsisakys darbų kaime, kas nebežvejos jūroje, kas nebeaugins nieko. Mūsų akyse iš mūsų visuomenės daro vergus ilotus – liumpen proletariatą, kuriuos paskolų pagalba paverstų bebalsiais gyvuliais. Prisiminkite Giotę „Nėra beviltiškesnės vergystės, nei vergystė tų, kurie mano jog yra laisvi nuo pančių.“. Žmonės įsivaizduoja, kad jie kažką turi ir dėl to dirba, nors realiai jie gyvena bankų jiems suteiktose patalpose, važinėja bankų mašinomis ir augina bankams jau nuo gimimo priklausančius vergiukus (savo vaikus). Būtetn dėl vergystės įtvirtinimo, finansiniai okupantai, buldozerio principu ir prastūmė įstatymus „dėl smurto prieš vaikus“ tam, kad Lietuviai tėvai nebetektų jokios įtakos savo vaikams ir iš tų vaikų jie galėtų padaryti bebalsius savo įnorių tenkinimo mankurtus, be tėvynės, tradicijos ir tėvų.

   Makedoniečiu karalius Pilypas (Aleksandro tėvas) treniruodamasis parkrito. Atsikėlęs jis pasižiūrėjo į savo kūno atspaudą likusį ant smėlio ir atsidusęs pasakė: „Kaip mažai žemės mums reikia ir kaip daug mes jos norime“. Gal pagaliau baikime pastoviai tarnauti už tuštybę, tapkime patys savimi, atsisakykime to be ko mes galime gyventi. Neimkime jokių paskolų, susitaikykime su giminėmis, kaimynais ir draugais, su kuriai susipykome įtraukę juos į kokią užsienietišką finansinę piramidę, įkalbėję pasirašyti kokį grobikišką gyvybės draudimą, pardavę kokį bevertį užsienietišką niekalą. Pradėkime gyventi savo bendruomenėje o ne iliuzijose. Prisiminkite filosofą Diogeną. Jis atsisakė visko ir gyveno bačkoje. Vienintelis jo turtas buvo molinis puodelis, bet kartą jis pamatė, kad vaikai geria vandenį pasisemdami ranka, todėl jis sudaužė puodelį ir nieko neturėdamas gyveno laimingiausia gyvenimą. Kartą pas jį atėjo dvaro filosofas ir stebėdamas kaip Diogenas plauna valgomas šaknis upelyje pradėjo priekaištauti „Jeigu tu mokėtum padlaižiauti galėtum tarnauti dvare ir tau nereikėtų plauti šakniagumbių". Į tai Diogenas atsakė, - „Jei tu mokėtum plauti šakniagumbius, tau nereikėtų padlaižiauti dvare“.

   Tiems kas dabar valdo Lietuvą (nuoširdžiai), aš patarčiau prisiminti Makedoniečių Karaliaus Pilpo valdymo išmintį:

   Jam kartą pasakė „Nubausk Atėniečius, nes jie keikia tave“. Pilypas nustebęs paklausė „O po to kai aš juos nubausiu, jie ką pradės mane šlovinti?“ ir pridūrė „Nuo Atėniečių keiksmų aš tampu tik geresnis, nes stengiuosi parodyti visam pasauliui, kad tai melas“. Jeigu jam sakydavo „toks ir toks tave bara, išvyk jį“, į tai karalius atsakydavo „Kam? Tam, kad jis vietoj to, kad barti mane tarpe tų kurie mane pažysta, bartu akivaizdoje tų kurie manęs nežino“. Jam karta pasakė „Toks ir toks šmeižia tave, nužudyk jį“, karalius atsakė „kam? Geriau pakvieskite jį pas mane į puotą“ Karalius vaišindavo tą kuris jį šmeižė, apdovanodavo ir vėliau klausdavo tų kurie įskundė „Ar šmeižia?“ - „GIRIA!!!” – „štai matote, aš geriau žinau žmones nei jūs“

p.s. Aš tikrai norėčiau, kad mes pagaliau atsitokėtume ir susikurtume tokią bendruomenę apie kurią galėtume pasakyti Periklio žodžiais:
  Mūsų valstybės papročiai nėra gauti iš kažkur. Mes nepamėgdžiojame užsieniečius, o patys duodame pavyzdį. Mes vadiname savo santvarką bendruomenės valdžia todėl, kad ji laikosi ne ant mažumos bet ant daugumos tautos. Įstatymas suteikia mums visiems vienodas galimybes, o pagarba įstatymui atlygina kiekvienam pagal nuopelnus. Bendruose reikaluose mes vienas kitam padedam, o asmeniniuose mes nemaišom vienas kitam. Aukščiau už viską mums yra įstatymai, o moraliniai įstatymai yra aukščiau nei rašytiniai !!!


Biblija mus moko:

 Visa ištirkite ir to, kas gera, laikykitės! (1 Tes 5,21)

2017 m. balandžio 4 d., antradienis

Viskas nenumaldomai yraBalkšva šviesa minties rutinoj,
Kažkur tamsybės debesį,
Nuskuto apnašas grožybių,
Per „news'o“ biznį atneštų.

Nedžiugina daugiau orkestras,
Nespaudžia ašaros gaida,
Ir nebetraukia, neniuniuoja,
Ta dirbtinoji visuma.

Oloj prikaustyti prie sienos,
Šešėlių žaismas prieš akis,
O mus kažkas nuo sienos traukia,
Ten kur mus niekas nelaikys.

Tik ar išdrys, ar įsidrasins,
Ar nusimes jis grandines?
Juk pirmos eilės, prie pat sienos,
Elito padėtį praras.

Ir tuoj pat mintys, lyg ir blaivios,
Tau kužda išeitį slapčia,
Ar verta keisti tai kas yra,
Į tai kas tikra, bet ne čia.

2017 m. kovo 31 d., penktadienis

Mes ne vergai!

Mes ne vergai, vergai ne mes!
Vieningai laisvės dieną švenčiam.
Ir džiaugiamės, kad nebereik
Mums okupantą išlaikyti!

Sava valdžia, sava tvarka
Ir viskas kas aplink tai MŪSŲ!
Žali miškai ir ežerai ir pinigėliai mūū.. sų mūūū.. sų!
Kaip nuostabu, grąžu, puku ir vėlėvėlėm pamojuosim
O ryt ir vėl laisvai ir oriai į darbą Norgėje sugrįšim.

2017 m. kovo 30 d., ketvirtadienis

quasimodo

ak kokios bjaurios jo grimasos, 
kokie siaubingi apdarai 
ir traukuliai jo kūna taso, 
o jo plaukai kaip stagarai. 

kai šypsos kreivi dantys kyšo, 
galva suaugus su kupra, 
viena ranka jo siekia žemę, 
kita lyg kūdikio maža. 

jis visas toks neproporcingas, 
šlykštu, baisu ir atgrasu! 
matau jį prieš save, už stiklo
kuris padengtas sidabru.

2017 m. kovo 23 d., ketvirtadienis

2017 m. kovo 22 d., trečiadienis

ieškau žmogaus
iš ryto žiburį uždegęs, 
žmogaus ieškot išsisruošiu, 
ir visą dieną vien skerdieną, 
aplinkui šnarančią regiu.

2017 m. kovo 20 d., pirmadienis

Perteklius

Mokslas - šviesa

Bet šviesos perteklius apakina.

Tvarka - ramybė

Bet ramybės perteklius tai kapai.

Vynas - linksmybės

Bet linksmybių perteklius tai šlykštynė.

Dorybė - gerovė

Bet gerovės perteklius tai kankynė.

Galima tęsti iki begalybės

Todėl neduok man Viešpatie pertekliaus!
Kad visko persisotinęs Tavęs nepamirščiau,
Ir neduok man skurdo, kad iš alkio vogdamas
Tavės nepaniekinčiau.

Duok man kas diena tiek, kiek man reikia...

2017 m. kovo 18 d., šeštadienis

Ar runkeliai turi dėkoti valdžiai už gyvenimą lysvėje, oi atsiprašau laisvėje?

Pirma mintis:
Pagoniška (lot. pagus - purvinas ir kvailas kaimietis)  socrealybė

Ar čia verkti ar čia šaukti,
Kai kaimiečiai valdžioje.
Jie kas dieną, ką nors naują,
Bjaurų, sukuria staiga.

Tai vaikus atiminėja,
Tai išgerti nevalia,
Tai raidynas jiems netinka,
Tai naujienų cenzūra.

Ir iš kur entuziazmas?
Juk kolūkių jau nėra!
Buriat dieną buriat naktį,
Kaip lunatikų gauja.

Gal sakau nustokit neršti,
Eikit karvėms protą knist!
Su Gretutėm ir Mildutėm,
Dinkit runkelių augint!

Antra mintis:

Žmonių (ne runkelių) Lietuvoje savijauta - "TOTAL KOŠMAR"

Kiek mes kvailai, patyčias kęsime?
Stebėdami valdžios kiaules.
Prie lovio subines suglaudusios,
Skystai jos triedžia ant tavęs.
Tas jų kriuksėjimas ir orgijos,
Įstatyminiai smirdalai,
Ar dar kentėti nepabodo tau,
Nėjau bjaurystės nematai?
Ar tinka tau toksai gyvenimas,
Paršų čepsėjimo fone?
Ar šioj prasmirdusioj kiaulavietėj,
Nori palaidoti save?
Gal pagaliau nustosi tiešytis,
Kad ateity čia bus geriau?
Ir susivoksi jog paršamotėms,
Tik maisto reikia iš tavęs.

 Conclusion:

Pasaka apie naujųjų laikų "kolchozniką"

 Gyveno karta labai protingas žmogutis. Sovietmečiu žmogutis gavo puiku zootechniko išsilavinimą ir buvo kolchozo "Iljiciaus kelias" pirmininkas. Jis puikiai išmoko gyventi kolūkinėje santvarkoje, žinojo kaip ir su kuo reikia sutarti, kam ir kiek duoti, su kuo važinėti į medžiokles tam, kad jo valdžia kolchoze būtų nepajudinama. Bet štai pasikeitė laikai ir kolūkių sistema žlugo. Žmogutis su nuostaba pamatė, kad jokių vadų virš jo nebeliko. Jis tapo nepriklausomas nuo nieko, nebereikėjo niekam atsiskaityti.
  Protingas žmogutis greitai sugraibė visą kolchozo turtą ir tapo dideliu ūkininku. Jis niekino aplinkui jį gyvenančius kaimynus bėdžius, didžiavosi savo kombainais, traktoriais, žemėmis ir buvusio kolchozo pastatais. Kadangi naujasis ūkininkas buvo labai godus, jis reikalavo iš samdinių vis daugiau darbo ir mokėjo už jį vis mažiau. Jo kaimynai visai nuskurdo. Džiūgavo ūkininkas supirkinėdamas iš “nemokančiu gyventi kvailių” jų paskutinius turto likučius. Ūkininkas niekino savo kaimynus ir vis labiau žavėjosi įvairiais, laikinai pas jį atvažiuojančiais, užsieniečiais. Tie jam pasiūlė tapti labai slapto tarptautinio “liūtų” klubo nariu. Jie aiškino ūkininkui, kad su visokiais bėdžiais nereikia skaitytis. Per gausius mokymo seminarus Tailande jie parodė ūkininkui įvairias pikantiškas galimybes "elitinio" poilsio paįvairinimui. Kartu su savo “slaptais” užsienietiškais draugais, ūkininkas įniko į linksmą gyvenimą, prisistatė pirtelių ir netgi pradėjo prievartauti savo bėdžių kaimynų vaikus, nei kiek nebijodamas jokių pasekmių. Po kiek laiko neapsikentę tyčiojimosi, nuskurdę kaimynai pradėjo išvažinėti iš tų apylinkių. Džiaugėsi ūkininkas, juk kuo mažiau “smirdžių” tuo jam geriau, pasodins mišką buvusių kaimynų sodybų vietoje ir gyvens kaip ponas. Labai greitai išvažinėjo visi kaimynai, neliko nei vieno. Buvo uždaryta mokykla, bažnyčia, vienintelė kaimo kavinukė ir kiti žmonių lankomi objektai. Be to, jo draugai užsieniečiai pasiūlė jam investuoti dalį savo turto ir gyventi nedirbant. Po kiek laiko paaiškėjo, kad investicija te buvo ūkininko turto išviliojimas, todėl jo nauji užsienietiški draugai palikę jį kvailio vietoje, daugiau su juo nebebendravo. O be to ir išmirusiame kaime nebeliko jų pamėgtų pramogų objektų. Liko ūkininkas vienas, su savo šeima ir dideliu tuščiu ūkiu. Paūgėję ūkininko vaikai, nematydami jokios perspektyvos taip pat pabėgo iš kaimo. Ūkininko žmona, seniai nebejautusi jokio ūkininko artumo ir netgi neturėdama su kuo paliežuvauti, bei prieš ką pasipuikuoti savo turtu, tapo šlykščia apsileidusia ragana, kuri pastoviai pjovė ūkininką savo bobiškais marazmais. Be to, ji tapo tarptautinio feminisčių klubo nare, todėl kas kartą demonstruodavo savo nepriklausomybę nuo “šovinistinio” kuilio (būtent taip ji pastoviai vadino savo vyrą). Nebegalėdamas rasti ramybės namie, ūkininkas vis dažniau įnikęs dirbo iki išnaktų ir atstatinėjo savo prarastus finansus. Ir štai atėjo laikas, kai apsižvalgęs ūkininkas suprato, kad gyvenimo nebėra. Yra pastatai, yra žemė ir technika, bet pasipuikuoti visu tuo nėra prieš ką. Net vaikai ir tie pabėgo. Be to, “modernūs” šeimyniniai santykiai su žmona jau visai baigė išvesti jį iš proto. Todėl vieną dieną, jis paėmė savo medžioklinį šautuvą, nuėjo į namus, nušovė amžinai niurnančią žmoną (feministinę ragana) ir nusišovė pats.
   Išlepinti ūkininko vaikai, nebenorėjo sugyžti į kaimą, todėl pradėjo išpardavinėti visa ūki. Kadangi vietovė išmirusi, niekas nenorėjo pirkti pačio ūkio. Be to, ūkininko vaikai, mėgdžiojant įvairias užsienietiškas plevėsas buvo išmokslinti Montesori mokymo sistemos pagrindu, todėl visiškai nesuvokė realaus gyvenimo. Mieste jie tapo naujaisiais miesto “bochemos” nariais ir labai greitai su savo draugais pragėrė tai ką sugebėjo parduoti (technika ir padargus), o visas žemes ir griuvėsius paliko be priežiūros. Tai sužinoję, buvę kaimo gyventojai (kurie per tuos metus atkuto užsieniuose), susirinko į bendruomenės sueigą ir nutarė išsipirkti tai kas liko. Miesto landynėse surado visiškai nusibomžavusius ūkininko palikuonis ir už skatikus išsipirko savo kaimą su visomis žemėmis atgal. Atstatė kaimą, mokyklą, bažnyčią ir gyveno ilgai ir laimingai.
 . . p.s. Ne darykite Lietuvoje revoliucijų, tai beprasmiška. Revoliucijos suėda savo vaikus, o jų vaisiais visada naudojasi vien tik niekšai. Susirinkite šeimas, parduokite visą turtą Lietuvoje (kol jis dar visai ne nuvertėjo) ir važiuokite į vakarų europą. Parduoto turto pakaks apmokėti nuomai ir pradžiai gyvenimui. Pirmus puse metų bus sunku, vėliau pamatysite kuo skiriasi galvijų sukurta ir valdoma valstybinė sistema nuo krikščionišku šalių sistemos, paremtos principu "mylėk savo artimą kaip patį save". Čia netgi kairieji ir tie daugumoje giliai tikintys krikščionys (Pav. Tonis Blairas buvęs Britanijos ministras pirmininkas), neskaitant nežymios dalies degeneratu, kuriuos (tam, kad bent laikinai atsikratyti) dažniausiai siunčia kaip mokytojus ir ekspertus į atsilikusias trečiojo pasaulio šalis. Puikiai tokių mokytojų ir ekspertų siuntimas (atsikratymas jais) yra pavaizduotas 1997 m. komedijoje “Bynas (Bean)”. Jei kas ne mate siūlau pažiūrėti ir susidaryti bendrą vaizdą kas per “ekspertai” konsultuoja ir moko mūsų elitinius kolchoznikus. Be to, tokie “ekspertai” ne tik moko mūsų elitą, bet netgi ir asmeniškai įsikinko į darbą, pav. rodo kaip efektyviai bankrotinti Lietuviškus bankus.
 

2017 m. vasario 9 d., ketvirtadienis

Kas yra mirtina nuodėmė?
  „Jei kas mato nusidedant savo brolį, tačiau ne iki mirčiai, teprašo, ir Dievas duos jam gyvybę, būtent tiems, kurie nusideda ne iki mirčiai. Yra nuodėmė iki mirčiai, ir aš kalbu ne apie ją, kad būtų prašoma.“

   Šventająme Rašte, Jono 3 laiške mes matome, kad kalbama apie vieną nuodėmę iki mirčiai 

"...Yra nuodėmė iki mirčiai, ir aš kalbu ne apie ją..."

    Daugelis girdėjo ape 7 "mirtinas" nuodėmes. Godumas, išdidumas (puikybė), apsirijimas, pavydas, kerštas, geismas ir tingumas. Po Dantės Alegieri "Dieviškosios komedijos" jos tapo vos ne dogma, tikėjimo reikalais mažai besidomintiems žmonėms. Bet visos šios nuodėmės yra atleistinos, jei žmogus atgailauja.

 Yra tik VIENA VIENINTELĖ NUODĖMĖ kuri ne bus atleista. 

   "Kas tars žodį prieš Žmogaus Sūnų, tam bus atleista, o kas piktžodžiaus Šventajai Dvasiai, tam nebus atleista." 

   Šventoji Dvasia jau kelis tūkstantmečius liūdija apie Jėzų Kristų, Viengimį Dievo Dangaus ir žemės Sutvėrėjo Sūnų.

   "Kas tiki Sūnų, turi amžinąjį gyvenimą, o kas nenori Sūnaus tikėti – gyvenimo nematys: virš jo kybo Dievo rūstybė“.

 VIENINTELĖ NUODĖMĖ IKI MIRČIAI YRA NETIKĖJIMAS JĖZUMI KRISTUMI, dėl viso kito atgailauk, melsk Dievo Jėzaus Kristaus vardu ir tau bus atleista, nesvarbu kokia nuodėmė tave slegia. 

2017 m. vasario 1 d., trečiadienis

Už merdinčių Lietuvos senukų teisių apsaugą Sorošas nemoka, todėl visokios Šikalienės tyli.


  Merdinčių Lietuvos senolių atėmęs neparduosi (nėra rinkos), todėl už iškrypelių pinigus ištikimai ir nebrangiai lojančios žurnalistinės šliundros ir "teisių gynėjai" jais nesidomi, nekrenta į isterijas dėl jų emocinio, psichologinio ir fizinio smurto uždraudimo.

Alvydo Vėbėrio straipsnis "Laisvame laikraštyje"

Tiesiog tragiškai nusikalstama istorija.

,, Mokykitės daryti gera, ieškokite teisingumo, padėkite prispaustiesiems, apginkite našlaičius, užstokite našles".(Iz 1,17)
 VĖL PANEVĖŽYS. VĖL SENOLIŲ, NAŠLAIČIŲ SKRIAUDOS
Našlaitė Marijona Viktorija Kasiulienė (Butkutė) išaugusi valdiškuose namuose, tarnavusi ne vienam Lietuvos ,,ponui'', patyrusi begalę skriaudų, senatvėje liko vėl vieniša, alkana ir prasiskolinusi valstybei (90-tė močiutė). Už skolas būtų likusi gatvėje, jei ne gautas SOS signalas, Sistema pilna išlaikytinių, besimėgaujančių kavučių pertraukėlėmis. Soc. skyriai, slaugos tarnybos, med. įstaigos... visi akli? Tai jau ne abejingumas, bet nenusikalstama išlaikytinių veikla? Ar tai vienetinis atvejis? Ar kas nors dar yra matęs ką nors panašaus?
 Taip dirba Panevėžio miesto savivaldybės soc. skyriai, slaugos tarnybos. Tokia ši senolė grįžo ir iš Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos įstaigos.  Direktorė Violeta GRIGIENĖ
 Vaikai žudomi, senoliai marinami, TIESOS skelbėjai persekiojami. Soc. skyrių, med. įstaigų ,,poniukai" nepakelia užpakalių nuo begalės popierizmo - pažymų. Svarbu tvarkingi dokumentai ir parodyti žmonėms, kokie jie reikalingi. Kaip visada ,,pervargę" nuo niekinio jų darbo. Tuo tarpu ŽMOGUS pamirštamas. Tas pats sveikatos, švietimo, teisinėje sistemoje. Visiškas valdžios išsigimimas. Degradacija.
 Pagal gautą pranešią aplankiau 91 metus einančią  vienišą močiutę V.M.Kasiulienę gyvenančią  Statybininkų gatvėje.  Paskambino kaimynė prašanti pagalbos. Ji perskaitė mano straipsnį ,,Laisvo laikraščio" Lietuvai leidinyje ,,TEISINĖS VALSTYBĖS PARODIJA ".  Jame buvo aprašyta, kaip 77 metų neįgalus nedarbingas  senolis Vladas Abromavičius pragyvenęs 37 metus soc. būste už komunalines skolas (gyvenantis greta esančio Statybininkų gatvės name) Panevėžio miesto savivaldybės iniciatyva išmestas į gatvę, jam  nesuteikiant kitos gyvenamos vietos. Dabar gyvena blogiau nei gyvulys tvarte.  Treti metai tąsomas po teismus  bylinėjantis su Panevėžio miesto savivaldybe.  Atsisakė net Lietuvos respublikos pilietybės. Kas gali paneigti, kad  valdžia laukia kol senolis išeis anapilin?
.
Skambinusi kaimynė pabūgo, kad toks pat likimas laukia  greta gyvenančios  nuvargusios močiutės, kaip aprašyto V.  Abromavičiaus.
Paaiškėjo, kad močiutė vieniša. Šaldytuvas įjungtas, bet šaldyti nėra ko. Jis tuščias, apart lėkštutėje įdėtus du šaukštelius sugedusios uogienės ir pelėsiais padengto margarino likučių.
 Senolė pasmerkta mirčiai. ,,Maitvanagiai‘‘ laukia grobio
Jie naudojimui netinkami. Telefonas už skolas atjungtas. Vandens kranai sugedę, tualeto patalpoje nosį riečiantis kvapas, dėl sugedusios santechnikos. Klozetu naudotis negalima. Santechnika, vamzdynai pasibaisėtini.
Namo pirmininkė Birutė Stulginskienė  man teigė, kad žino, kur senolė laiko pinigus, dokumentus. Iškviesta pas buto savininkę nei pinigų, nei paso nerado. Priverstinai siūlė  kviesti senolei gydytoją, skambino jai. Ji teigė, kad  buvo pas ją nuvykusi į kabinetą, bet sakė, kad didelė eilė. Žadėjo kitą dieną vėl skambinti gydytojai ir apie tai informuoti mane. Skambučio nesulaukiau.
 Namo pirmininkė Birutė Stulginskienė  kaltina kaimynę dėl senolės nepriežiūros
  Močiutė visiškai sveika, šviesaus proto. Pagal amžių reikalinga vienokia ar kitokia slauga, pasitvarkant bute ar atnešant jai produktus į namus. Ne kartą eidama slidžiu keliu yra pargriuvusi, susižeidusi. Radę ją žmonės skambino policijai, manydami, kad voliojasi girta moteris. Pareigūnai įsitikinę, kad senolė blaivi, kvietė med. pagalbą. Šie vežė į slaugos ligoninę.
Grįždavo namo iš Panevėžio Palaikomojo Gydymo ir Slaugos ligoninės šiek tiek pasveikus. Kaip į ją pakliūdavo neatsimenanti. Pasakojo, kad retkarčiais aplanko kaimynės atnešdamos šį bei tą užkąsti. Kadangi buvau ne vienas, tuoj pat pasiunčiau fondo globojamą našlaitį į parduotuvę parnešti valgio. Paklausus ar turi pinigų maistui, jų neturėjo. Savo asmens dokumentų garbaus amžiaus senolė pasigedo.
Mokesčiai daugumoje nesumokėti. Yra didelių įsiskolinimų. Pagal jos amžiaus išgales gyvena ganėtinai tvarkingai.
Kas gali paneigti, kad artimiausi ją lankantys ,,maitvanagiai" nesikėsina į jos būstą, išmetant kaip V.Abromavičių į gatvę? Tokią versiją teigė namo gyventojai. Pasakojo, kad tai vieninga savivaldybės mafija.
 Fondas matydamas antisanitarines sąlygas su pagalbininkais (močiutei sutikus) atvyko ją pamaitinti ir dalinai sutvarkyti sanitarinius mazgus atliekant buto švarą. Kad išsiaiškinti kur dingo asmens dokumentai, dėl kokios priežasties yra susidarę didelės skolos už komunalinius patarnavimus, telefoną (atjungtas) informavome savivaldybės soc. skyrių bei iškviečiau policiją.
 Pagal mano iškvietimą atvyko dvi policijos pareigūnės. Viena jų neprisistačiusi ir pamačiusi, kad įvykiai šiame bute filmuojami akiplėšiškai puolė atimti kamerą. Vėliau, man pareikalavus, vis tik prisistatė, bet bandė iškvietimą ignoruoti ir su manimi nebendrauti. Tai tyrėja Vilmiškytė.  Galiausiai iš padebesių ji nusileido ant žemės, pakeitė toną, surašė protokolą, atsiprašė už savo poelgį,
Fondas neleis skriausti senolės, pasirūpins ir primins Panevėžio savivaldybės klierkams, kad ,,neužmirštuolės" gėlytę reikia nešioti ne įsisegus atlape, bet rūpintis ŽMOGUMI. Ypač našlaičiais, garbaus amžiaus soc. remtinais žmonėmis.
 Kodėl senyvo amžiaus močiute niekas nesirūpina pradėjau atlikti žurnalistinį tyrimą. Paskambinau Panevėžio m. soc. skyriaus vedėjui Viktorui Michailovui.
 Panevėžio savivaldybės soc. skyriaus vedėjas V.Michailovas painiojosi įvykiuose, grasino policija, draudė paveiksluoti, provokavo savo veiksmais, kaip ir daugelis išlaikytinių, sumaištį.
 Panevėžio slaugos tarnyba patvirtino, kad jokių paslaugų V.M. Kasiulienei nesuteikė
 Šis teigė, kad kompensacijai senolės prašymas paduotas prieš mėnesį. Teigė, kad buvo jo darbuotojai nuvykę pas močiutę, ją atsivežė į savivaldybę.  Šiandien t.y sausio 31 dieną patikrinau ar biurokratai kalba tiesą. Paprašiau parodyti jos prašymą. Bandė ignoruoti ir nesuteikti mano prašomos  informacijos. Kadangi buvau vienas, todėl kad nebūtų klastojami ir iškraipomi faktai  viską filmavau ir įrašinėjau. Prasidėjo grasinimai policija, draudimas atlikti žurnalistinį tyrimą, filmuoti, paveiksluoti. Galiausiai iškvietė savivaldybės apsaugą, kurios darbuotojas  smurtu bandė atimti kamerą, draudė filmuoti ir paveiksluoti viešoje vietoje iš biudžeto lėšų išlaikomus išlaikytinius.
Galiausiai parodė, kad prašymas surašytas 2017 metų sausio 25 d. t.y po to, kai paskambinau,  kodėl savivaldybės soc. darbuotojai neatlieka jiems pavestų pareigų ir  kodėl senolės V.M. Kasiulienės didžiuliai įsiskolinimai. Mano darbuotojai ir  asmeniškai aš, senolę slaugome 24 val. paroje nuo sausio 23 dienos. Be mūsų žinios ji niekur nėra išvykusi.
 Kas gali paneigti, kad nesuklastotas jos prašymas ir man teigiamas melas? Paprašiau  parodyti kitą  dokumentą, kad senolė yra atsisakiusi slaugos paslaugų.  Parodė be datų ir neįregistruotą  pareiškimą. Galimai suklastotas. Vėliau nukreipė į Panevėžio soc. paslaugų centrą, kur sakė, kad jie atlieka mano įvardintai senolei visas paslaugas. Paslaugų atsisako, bet vis tiek jie jas  atlieka? Deja. Ten neradau direktorės, nes galimai buvo įspėta apie mano vizitą. Tuomet paprašiau, kad suteiktų informaciją pavaduotoja. Sekretorės nuvestas pas ją pajutau stiprų alkoholio kvapą. Ji pamačiusi filmavimo kamerą į klausimus neatsakinėjo, pabėgo iš kabineto. Grasino policija.
 Iš Panevėžio socialinio paslaugų centro priežiūros skyriaus vadovės kabineto sklido alkoholio kvapas į užduotus klausimus neatsakinėjo, slėpė veidą, pabėgo iš kabineto.
 Kai pasakiau, kad aš pats jai iškviesiu patikrinti blaivumą ji grįžusi atgal užsirakino kabinete ir neįsileido net savo kolegės. Kita soc.paslaugų pavaduotoja su viena šios įstaigos darbuotojų teigė, kad jokios slaugos mano minimai moteriškei  nėra darę, apart slaugos, kad  sausio 25 dieną, lydėjo močiutę pagal namo pirmininkės Birutės Stulginskienės  tel.skambutį į savivaldybę, kad parašytų prašymą. Aiškindamos tokią versiją painiojosi detalėse.  Tai melas, nes jau tuo metu atlikinėjau žurnalistinį tyrimą. Tuo metu buvau aš ir keletas svečių močiutės bute.  Kita vertus, kam savivaldybei reikalinga slaugos darbuotojų paslauga senolę vežioti į savivaldybę? Ar ne geriau savivaldybės soc. skyriaus ,,poniutėms“ su prašymu atvykti į močiutės namus, paimti parašą ir pasidomėti, kaip senolė gyvena? Tai jų pareiga.
Visiems įvykiams padaryta video medžiaga. Ji bus perduota atitinkamoms žinyboms. Vienintelis ginklas atgyvenusiai sovietinei tvarkai,- viešumas. Biurokratai, tarsi banditai slepia savo veidus. Kas gali paneigti kad jie daro nusikaltimus ir  bijo TIESOS? Neteko matyti Prezidentės ar tiesą sakančio žmogaus pasislėpusio ir bėgančio nuo foto objektyvo ar video kameros. Parduotuvėje ar kitoje vietoje vagys ir nusikaltėliai  bijo kamerų, bet pirkėjams jos netrukdo.  Ko tautos išlaikytiniai bijo?

2017 m. sausio 31 d., antradienis

Kuo skiriasi civilizuotas sociumas ir sociumas kuriame dominuoja nevispročiai?   Šiandien pagrindinėje lietuvių visuomenės smegenų plovykloje DELFI perskaičiau įdomią naujieną "Anglijoje vos gimusią mergytę apatiniais pasmaugusi lietuvė gyvena laisvėje". 

   Šiame tekste buvo nuorodytas ir teismo sprendimas su motyvacija: 

  "Skelbdamas nuosprendį teisėjas Andrew Nicolas sakė: „Jūs buvote užvaldyta jūsų situacijos sukelto streso ir dalinio neigimo nėštumo metu būsenos. Gimdymo metu buvote ypatingo nerimo ir panikos, prilygstančios laikinam proto pusiausvyros pablogėjimui, būsenos“. G. Šuminaitei skirta 24 mėnesiai viešųjų darbų ir nurodyta, kad jai reikalinga reabilitacija. Buvo nurodyta, kad kaltinimas žmogžudyste būtų įtrauktas į duomenų bazę.".

   Tai labai normali praktika civilizuotose šalyse, nes šiame siaubingame nusikaltime yra ne viena auka - nekaltas kūdikėlis, bet taip pat ir jo motina. Čia atsižvelgiama į visas aplinkybes ir nusikaltusio asmens padėtį, tokiu būdu stengiamasi ištaisyti, o ne pabloginti žmonių socialinę būklę. Būtent todėl žmonės myli ir saugo savo valstybę. 

   O dabar įsivaizduokite jeigu Britų sociume dominuotų nevispročiai, kokia būtų reakcija? BBC, Independent, SUN ir kitos informacinės įmonės, pagrindinių naujienų tinkelyje sukeltų nesibaigiančia permanentinę įsteriją. Dėtų vargšo vaikučio ir jo motinos nuotraukas, dieną naktį raudotų dėl baisios padėties Britanijoje, reikalaujant KĄ NORS DARYTI. Įsterijos paskatinti Eltonas Džonas, Džeremis Klarksonas ir kiti šou verslo veidai degintų žvakutes ir darytų "selfi" su užrašais "Kada pagaliau uždrausime moteriškus triusikus,nes jais žudomi nekalti kūdikėliai". Tereza May pradėtų griežtai auklėti lordų rūmus, kad jeigu jie nepriims triusikų draudimo įstatymo, tuomet bus kalti dėl visų kitų vaikų žudynių Anglijoje. Borisas Džionsonas suburtų parlamentines komisijas tam, kad centralizuoti triusikų naudojimo kontrolę, suteikiant inspekciniams organams teisę be įspėjimo tikrinti visų Britanijos moterų apatinių būklę. Jeigu per reidus rastų tokius, kuriais yra įmanoma pasmaugti kūdikį, tuomet privalėtų nedelsiant konfiskuoti ir kūdikius ir triusikus. Konfiskuoti kūdikiai tuoj pat saugiai, už nustatytą kainą turi būti parduodami turtingiems, o nesaugius triusikus nedelsiant turėtų siųsti į rytų europos labdarynus. 

  Sakote kvailos sapalionės? Na tuomet apsižvalgykite po Lietuvos viešają erdvę, po vargšo vaikučio žuties ir atsakykite sau ar gyvenate civilizuotoje valstybėje? 

2017 m. sausio 30 d., pirmadienis

Šį sekmadienį mes skaitėme su vaikais. Apaštalo Jono laiškas

Ištrauka...

      Kas yra melagis, jeigu ne tas, kuris neigia Jėzų esant Mesiją?  Tas yra ir Antikristas, nes jis paneigia Tėvą ir Sūnų. Kiekvienas, kas neigia Sūnų, neturi ir Tėvo. Kas išpažįsta Sūnų, tas turi ir Tėvą. Tepasilieka jumyse tai, ką girdėjote nuo pradžios. Jeigu tai, ką girdėjote nuo pradžios, pasiliks jumyse, tada jūs pasiliksite Sūnuje ir Tėve. Štai pažadas, kurį jis pats mums yra davęs, – amžinasis gyvenimas. Aš tai parašiau apie tuos, kurie norėtų jus suklaidinti. Dėl jūsų – Patepimas, kurį iš jo esate gavę, jumyse lieka, ir nereikia, kad jus kas nors mokytų, nes pats jo Patepimas moko jus visko, ir jis yra tiesa, o ne melas. Ir kaip jis jus pamokė, taip jame ir laikykitės. Taigi dabar, vaikeliai, pasilikite jame, kad kai jis pasirodys, turėtume pasitikėjimą, ir kai ateis, nereikėtų su gėda nuo jo pasitraukti. Jei žinote, kad jis teisus, tai žinokite, jogei kiekvienas, kuris daro teisybę, iš jo yra gimęs. Žiūrėkite, kokia meile apdovanojo mus Tėvas: mes vadinamės Dievo vaikai – ir esame! Pasaulis nepažįsta mūsų, nes ir jo nepažino. Mylimieji, mes dabar esame Dievo vaikai, bet dar nepasirodė, kas būsime. Mes žinome, kad kai pasirodys, būsime panašūs į jį, nes matysime jį tokį, koks jis yra.

2017 m. sausio 28 d., šeštadienis

Kas kaltas dėl keturmečio tragedijos? Čia tiesiog žioplienė ar piktybinė žlobienė

Ar tikrai mažo vaikučio Kėdainiuose mirtis yra tik tragiškas atsitiktinumas "atvėręs visai Lietuvai akis" jog Žiobienės vaikų teisių apsaugos kontorai reikia skubos tvarka suteikti neribotus įgaliojimus (beveik kaip bolševikų čekistams), be jokių teismų ardyti šeimas ir pardavinėti pagrobtus vaikus ten kur sugalvos naujieji čekistai (pavadinus tą pardavimą saugios aplinkos vaikui sudarymu)?

  Kad elementariai suprastumėte kaip mąsto valstybės biurokratas, siulau jums labai seną ir tam tikra prasme etaloninę istoriją apie biurokratų veikimo principus ginant ir kuriant savo "duonos su sviestu uždirbimo rinką".

  Tai beveik dviejų šimtų metų senumo tikras tyrimas kurį aprašė Rusijos Caro valdininkas, specialiems pavedimams, tikrasis valstybės patarėjas (действительный статский советник) Pavelas Ivanovičius Melnikovas (kuris pasirašinėjo Andrėjaus Pečiorskio slapyvardžiu) dilogijoje "Miškuose" (В лесах).

  19 amžiaus pradžioje Caras Nikolajus Pirmasis sukūrė specialią tarnybą kovai su arklių vagystėmis. Į kiekvieną guberniją buvo paskiriamas specialus komisaras kovai su šiuo baisiu blogiu. Rusija didelė ir jeigu europinėje jos dalyje buvo didelės problemos su arkliavagiais, tai didžiuliuose užvolgės miškuose arkliavagių nebuvo išviso.

  Įsivaizduojate kokioje padėtyje atsidūrė ten paskirtas komisaras. Arklių vagysčių ten ne buvo niekada, o komisaras kovai su arkliavagiais yra. Pas komisarą puikus atlyginimas, tarnybinis transportas (arklių trojkė su skambaliukais, kad prasčiokai išgirdę jog važiuoja įpatingas asmuo lenktųsi) namas, tarnai ir tarnybos finansavimas. Kas metai į Sankt Peterburgą reikėjo siųsti ataskaitą apie atliktą darbą, o ką rašyti? Arklių pavogta 0, arkliavagių sulaikyta 0, grąžinta arklių teisėtiems sąvininkams 0. Kam ta tarnyba reikalinga? Ir be abejo protingam valdininkui šauna vienintelė išganinga mintis, jei nėra problemų jas reikia sukurti. Bet pačiam organizuoti nusikalstamą susivienijimą yra pavojinga, todėl protingas vyras išvyksta į komandiruote po tas Rusijos vietas kurių kalėjimuose pilna arkliavagių. Ten jis pradeda atvedinėti nusikaltėlius į doros kelią. Veda šiems žmonėms paskaitas apie tai kokie jie negeri ir kaip jie blogai elgiasi, o va jo gubernijoje gyvena puikūs žmonės. Jokių vagysčių, arkliai laisvai net nesaugomi ganosi ir niekas jų neliečia. Kaip jūs manote po tokių bandymų sugėdinti arkliavagius kokias išvadas ir tolesnius gyvenimo planus pradėjo kurti recidyvistai? Teisingai. Nutarė vykti į Užvolgę ir ten tuojau pat pradėjo kilti pavogtų ir surastų arklių statistika. Valio! Valdininkas ir jo tarnyba yra reikalingi, duonai su sviestu uždirbo.

   Viskam paaiškėjus vienintelė nuobauda tokiam biurokratui yra atstatydinimas ir pravardė Žioplys. Nors relaybėje tai nusikaltėlis Žlobas, kuris pridarė baisių rūpečių niekuo dėtiems žmonėms vardan savo sočios valdininkiškos duonos.

    Grįžtam į Lietuvą. Keturmečio vaikučio tragedijoje taip pat mes matome lyg ir žioplumą. Juk Žiobienė pati prisipažino jog jie žinojo apie problemą, bet nieko ne darė. IR ČIA KYLA KLAUSIMAS, KODĖL NE DARĖ? Ar tikrai tai tiesiog žioplumas? O gal nusikalstamas žlobiškumas, skatinant būtent tokią tragediją?

p.s.  Bet kokiu atveju ar tai žioplumas ar žlobiškumas, šios tarnybos ilgametė vadovė parodė savo visišką nekompetenciją ir neatitikimą užimamoms pareigoms.